Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Materiały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego.