Sejmik Województwa Podkarpackiego

Sesje

 
 
 

  

  

Protokół LIX

Materiały na LIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 1. Porządek obrad
 2. 03_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_
  ustalenia_regulaminu_określającego_dodatki_do_wynagrodzenia_zasadniczego_
  nauczycieli03_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_ustalenia_
  regulaminu_określającego_dodatki_do_wynagrodzenia_zasadniczego_nauczycieli
 3. 04_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_kryteriów
  _i_trybu_przyznawania_nagród_dla_nauczycieli
 4. 05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej
  _dla_Powiatu_Ropczycko_-_Sędziszowskiego
 5. 06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej
  _z_budżetu_województwa_podkarpackiego_dla_Miasta_Rzeszów
 6. 07_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_„Wojewódzkiego
  _Programu_Przeciwdziałania_Przemocy_w_Rodzinie_na_rok_2023”_załącznik
 7. 07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_„Wojewódzkiego
  _Programu_Przeciwdziałania_Przemocy_w_Rodzinie_na_rok_2023”
 8. 08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_zadań_Samorządu
  _Województwa_Podkarpackiego_finansowanych_ze_środków_PFRON_w_2023_roku
 9. 09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_LVI96822
  _z_dnia_28.12.2022_r._w_sprawie_Programu_współpracy
  _Samorządu_Województwa_Podkar
 10. 10_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie
  _SPZOZ_w_Jarosławiu_załącznik_3
 11. 10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie
  _SPZOZ_w_Jarosławiu
 12. 11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_oddanie
  _w_najem_części_nieruchomości_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki_im._Jana_Pawł
 13. 12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powołania_komisji_konkursowej
  _do_przeprowadzenia_konkursu_na_stanowisko_dyrektora_Wojewódzkiego
  _Szpitala_w12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powołania_komisji_
  konkursowej_do_przeprowadzenia_konkursu_na_stanowisko
  _dyrektora_Wojewódzkiego_Szpitala_w
 14. 13_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie
  _Województwa_Podkarpackiego_na_2023r._uzasadnienie
 15. 13_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie
  _Województwa_Podkarpackiego_na_2023r._uzasadnienie_załącznik
 16. 13_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie
  _Województwa_Podkarpackiego_na_2023r._załącznik_1_2
 17. 13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie
  _Województwa_Podkarpackiego_na_2023r_
 18. 14_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w
  _Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia
 19. 14_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w
  _Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie
 20. 14_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w
  _Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2
 21. 14_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w
  _Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1
 22. 14_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w
  _Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2
 23. 14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_
  Wieloletniej_Prognozie_Finansowej
 24. 15_1_sprawozdanie Komisja Rozwoju Regionalnego za 2022 r_
 25. 15_2_sprawozdanie Komisja Gospodarki i Infrasatruktury za 2022 r_
 26. 15_3_Sprawozdanie_komisji_bezpieczeństwa_
  publicznego_i_zatrudnienia_za_2022
 27. 15_4_Sprawozdanie_komisji_budżetu_mienia
  _i_finansów_za_2022
 28. 15_5_Sprawozdanie_komisji_edukacji_kultury
  _i_kultury_fizycznej_za_2022
 29. 15_6_Sprawozdanie_komisji_karpackiej_za_2022
 30. 15_7_Sprawozdanie_komisji_gospodarki_i
  _infrastruktury_za_2022
 31. 15_8_Sprawozdanie_komisji_łączności_z_polakami_za
  _granicą_za_202215_8_Sprawozdanie_komisji_łączności
  _z_polakami_za_granicą_za_2022
 32. 15_9_Sprawozdanie_komisji_ochrony_zdrowia_polityki
  _prorodzinnej_i_społecznej_za_2022
 33. 15_10_Sprawozdanie_komisji_rewizyjnej_za_2022
 34. 15_11_Sprawozdanie_Komisji_Rolnictwa_ROW_i_
  Ochrony_Środowiska_za_2022
 35. 15_12_Sprawozdanie_komisji_rozwoju_regionalnego_za_
  202215_12_Sprawozdanie_komisji_rozwoju_regionalnego_za_2022
 36. 15_13_Sprawozdanie_komisji_współpracy_z_zagranicą_
  turystki_i_promocji_za_2022
 37. 15_14_Sprawozdanie_komisji_skarg_wniosków_i_petycji_
  za_202215_14_Sprawozdanie_komisji_skarg_wniosków_i_petycji_za_2022
 38. 15_Sprawozdanie_komisji_głównej_za_2022
 39. 16_1_informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_
  gminom_i_powiatom_w_2022_r._ze_środków_ochrony_
  gruntów_rolnych_załączniki_1_2_3_4_5
 40. 16_informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_
  gminom_i_powiatom_w_2022_r._ze_środków_ochrony_
  gruntów_rolnych
 41. 17_1_informacja o realizacji zadań przez ROPS_w_Rzeszowie_
  w_2022_roku_załącznik_1_2_3_4_5
 42. 17_informacja o realizacji zadań przez ROPS_w_Rzeszowie_w_2022_roku
 43. 18_informacja_dotycząca_obrotu_nieruchomościami_
  pozostającymi_w_zasobie_wojewódzkim_za 2022_rok
 44. 19_informacja_z_działalności_Zarządu_13.02_07.03.2023

 

 Materiały dodatkowe na LIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 1. projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_woli_przystąpienia_
  do_projektu_ochrona_karpackich_korytarzy_ekologicznych
 2. projekt_uchwały_Sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_
  przyjęcia_szczegółowych_zasad_i_trybu_udzielania_dotacji_Program_Odbudowy_Zabytków_załąc
 3. projekt_uchwały_Sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_
  przyjęcia_szczegółowych_zasad_i_trybu_udzielania_dotacji_w_ramach_Rządowego_Programu_Odb
 4. projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_
  Marszałka_Województwa_Podkarpackiego
 5. projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_
  Województwa_Podkarpackiego_w_zwiazku_z_nadzorem_nad_WORD_w_Tarnobrzegu
 6. projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_
  Województwa_Podkarpackiego_w_związku_z_nadzorem_nad_WORD_w_Rzeszowie
 7. projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_wniosków_dot._zróżnicowania_
  wysokości_opłat_za_część_praktyczną_egzaminu_państwowego_na_prawo_jazdy
 8. 2023_info o szpitalu w Tarnobrzegu (plik PDF, rozmiar 0,9 MB)
 9. Informacja_organizacja parkingu KSW2 (plik PDF, rozmiar 0,2 MB)
 10. Informacja_Zakład Rehabilitacji_Przemyśl (plik PDF, rozmiar 0,2 MB)
 11. projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_przyjecia_stanowiska_swp_w_obronie_dobrego_imienia_swietego_Jana_Pawła_II (plik PDF, rozmiar 1,7 MB)