Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Zakres działań

  • opiniowanie propozycji do projektów wieloletnich i rocznych prognoz i programów rozwoju Województwa i budżetu Województwa w dziedzinie ochrony zdrowia,
  • opiniowanie wojewódzkich programów rozwoju zdrowia i jej bazy materialnej,
  • opiniowanie planowanych środków i ich podział na określone cele,
  • ocena racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację programów rozwoju w dziedzinie ochrony zdrowia,
  • ocena projektu budżetu w zakresie wydatków w dziale ochrona zdrowia,
  • ocena projektu podziału budżetu na podległe jednostki organizacyjne,
  • ocena wniosków o dokonanie zmian w budżecie w ciągu roku,
  • ocena sprawozdania z realizacji budżetu za dany rok,
  • ocena współpracy organizacji samorządu zawodowego służby zdrowia z Województwem,
  • ocena działalności jednostek służby zdrowia,
  • ocena prognoz i planów inwestycyjnych, remontów i zakupów inwestycyjnych oraz aparatury medycznej,
  • opiniowanie strategii rozwoju infrastruktury pomocy społecznej,
  • opiniowanie zasad przydzielania pomocy organizacjom pozarządowym działającym w sferze usług społecznych,
  • analizowanie rozwoju infrastruktury społecznej w powiatach i gminach.

Skład osobowy

Wojciech Zając - Przewodniczący Komisji 
Jerzy Borcz - Członek Komisji 
Jacek Kotula - Członek Komisji
Stanisław Kruczek - Członek Komisji 
Maciej Lewicki - Członek Komisji
Sławomir Miklicz - Członek Komisji
Dariusz Sobieraj - Członek Komisji