puste logo

Get Adobe Flash player
sprawy do_zalatwienia
rpo
UStat - sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego
Katalog zuzel w sztuce
polonia w irlandii

Uchwała nr XLVII 511 02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

 
 

UCHWAŁA NR XLVII/511/02
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE

z dnia 5 sierpnia 2002 r.

w sprawie zmian w Statucie Województwa Podkarpackiego.


 


Na podstawie art. 7 i 18 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 i z 2002 r. Nr 23, poz.220), po uzgodnieniu zmian Statutu Województwa Podkarpackiego z Prezesem Rady Ministrów (pismo Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2002 r.),

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwala, co następuje:
 

§ 1


W Statucie Województwa Podkarpackiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2001 r. Nr 22. poz.168) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:
a) w ust. 1 po wyrazie " Województwo " dodaje się wyraz " Podkarpackie ",
b) w ust. 2 po wyrazie " Województwo " dodaje się wyraz " Podkarpackie ",

2) w § 5:
a) po pkt 7 dodaje się pkt 7 a w brzmieniu: " 7a) Wicemarszałku - należy przez to rozumieć Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego",
b) w pkt 8 skreśla się wyraz " Sejmiku ",

3) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: " 3. Województwo wykonuje zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów w zakresie określonym ustawami ",

4) w § 8 w pkt 1 lit. a po wyrazie " mieszkańców " dodaje się wyrazy " a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej ",

5) w § 13:
a) w pkt 2 skreśla się wyraz " wieloletnich ",
b) w pkt 14 po wyrazie " Zarządu " dodaje się wyrazy " oraz ustalanie wynagrodzenia Marszałka ",
c) w pkt 17 skreśla się wyraz " związków ",
d) po pkt 22 dodaje się nowy pkt 22 a w brzmieniu: " 22 a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów ",

6) w § 15 w ust. 3 po wyrazie " jest " dodaje się wyraz " wyłącznie ",

7) w § 16:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
" 3. Pierwszą sesję nowo wybranego Sejmiku zwołuje Przewodniczący Sejmiku z poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do sejmiku na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Sejmiku. ",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
" 4. Pierwszą sesję nowo wybranego Sejmiku, do czasu wyboru Przewodniczącego, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. ",

8) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. Uchwały Sejmiku podpisuje Przewodniczący.",

9) w § 48 w ust. 1 w pkt 1-8 wyrazy " ośmiu członków " zastępuje się wyrazami " co najmniej czterech członków ",

10) po § 51 dodaje się nowy § 51 a w brzmieniu:
" § 51a. 1. Posiedzenia komisji są jawne, chyba, że przepisy ustaw stanowią inaczej.
2. Urząd informuje o terminach, miejscu i przedmiocie posiedzeń komisji.
3. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokoły, które wykłada się do publicznego wglądu na trzy dni przed kolejnym posiedzeniem komisji.
4. Po terminie, określonym w ust. 3, protokoły są udostępniane zainteresowanym w Urzędzie.
5. Dokumenty, wynikające z wykonywania przez Sejmik i jego komisje zadań publicznych, inne niż określone w ust.3, udostępniane są do publicznego wglądu w Urzędzie, w godzinach jego pracy.
6. Z dokumentów, o których mowa w ust. 3 i ust. 5, zainteresowani mogą sporządzać samodzielne notatki, a także żądać wydania kopii lub uwierzytelnionych odpisów.",

11) w § 57:
a) w ust. 2 wyraz " wiceprzewodniczących " zastępuje się wyrazem " Wicemarszałków ",
b) w ust. 3 skreśla się przecinek i wyrazy: " z wyjątkiem Marszałka ".

12) w § 59 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
" 5) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Województwa",

13) w § 63 wyrazy " wiceprzewodniczących Zarządu " zastępuje się wyrazem " Wicemarszałków ",

14) w § 64:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
" 4. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje marszałek .",
b) w ust. 5 po wyrazie " połowy "dodaje się wyraz " ustawowego ",

15) w § 66:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
" 6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia.",
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
" 7. Urząd udostępnia protokoły posiedzeń Zarządu po ich przyjęciu".
c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
" 8. Dokumenty, wynikające z wykonywania przez Zarząd zadań publicznych, inne niż określone w ust. 3, udostępniane są do publicznego wglądu w Urzędzie, w godzinach jego pracy.",
d) po ust. 8. dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
" 9. Z protokołów posiedzeń Zarządu oraz innych dokumentów wynikających z wykonywania przez Zarząd zadań publicznych, zainteresowani mogą sporządzać samodzielne notatki, a także żądać wydania kopii lub uwierzytelnionych odpisów.",

16) § 68 otrzymuje brzmienie:
" § 68. 1. Jednostki organizacyjne Województwa tworzy się w celu wykonywania zadań
Województwa.
2. Sejmik tworzy, przekształca i likwiduje oraz nadaje i zmienia statuty, a także
wyposaża w majątek jednostki organizacyjne Województwa.
3. Zarząd prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych Województwa.
Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu w Urzędzie.",

17) w § 74 w ust. 2 w pkt 6 po wyrazie " ustawą " dodaje się wyrazy " o finansach publicznych ",

18) w § 76:
a) w ust.2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: " W powyższym zakresie Zarząd może upoważnić pracowników Urzędu do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa",
b) w ust. 3 po wyrazie " Województwa " dodaje się wyrazy " lub osoby przez niego upoważnionej ",

19) w § 81 skreśla się wyrazy " oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
< Monitor Polski>".
 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Kalendarium

Czerwiec 2021
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Transmisje obrad

Retransmisje (28.02.2011 - 31.03.2013)
Retransmisje (31.03.2013 - nadal)

Więcej o regionie

wrota-podkarpackie

Zobacz również


Newsletter

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej  Związek Powiatów Polskich  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  Euroregion Karpacki  Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013