Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

      I. Klauzula dotycząca transmisji posiedzeń sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującym Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Województwo Podkarpackie z siedzibą przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Obsługę Województwa Podkarpackiego prowadzi Urząd Marszałkowski.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk odbywa się w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 21 poz. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2018 poz. 913 ze zm.), oraz w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330 ze zm.), oraz art. 9 ust. 2 lit. e Rozporządzenia, a dotyczących jawności działalności organów województwa w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ogólnodostępne poprzez umieszczenie nagrań w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu województwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Mogą również być udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Administrator danych nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego. Jednak ze względu na transmisje prowadzone za pośrednictwem serwisu www.youtube.com mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi przez przepisy dotyczące archiwizacji w organach administracji publicznej.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie objętym rejestracją dźwięku jest dobrowolne (uzależnione od zabierania przez Panią/Pana głosu w trakcie sesji). Utrwalenie wizerunku przy użyciu kamery jest obowiązkiem ustawowym.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

II. Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenia majątkowe:

Spełniając towarzyszący zbieraniu danych osobowych obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)informujemy, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Województwo Podkarpackie z siedzibą przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Obsługę Województwa Podkarpackiego prowadzi Urząd Marszałkowski.
2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne ściśle określone przypisami prawa, a jawna część oświadczenia majątkowego /część A/ będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczegółowych przepisach.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią danych osobowych jest naruszenie przepisów ustawy o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 r.

       III. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych związana z wypełnianiem zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Marszałka oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
9. Szczegółowe klauzule informacyjne będą przekazywane przez poszczególne komórki organizacyjne realizujące Pana/Pani sprawę.