Posiedzenie Komisji Gospodarki  i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 26 września  2022 r. o godzinie 12:00  w sali  212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al.  Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad.

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jeżowe realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne”.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Żurawica.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045.
  5. Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30