Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godzinie 14:00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom./Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych/.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2022./Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie/.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. wraz z autopoprawkami.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045 wraz z autopoprawkami.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/712/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 7. Przyjęcie Informacji dotyczącej dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego za rok 2021.
 8. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego wraz z opinią RIO.
 9. Przyjęcie sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2021 r.
 10. Sprawy różne.

 

 

 

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30