Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 14:00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej./Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sanok z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022./Popiersie ks. Peszkowskiego/.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Komańcza z budżetu Województwa Podkarpackiego
  w roku 2022./Zakup zbiorów kultury łemkowskiej/.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Domaradz./Remont drogi/.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Brzozowskiego./Przebudowa dróg powiatowych/.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Jasło na realizację zadania inwestycyjnego w 2022 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pod nazwą: Sustainable protected areas as a key value for human well being/ „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka”/ w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn. „SATellite Data to enhance Spatial Data InFrAstruCtures for Climate Change adaptatlON and risk prevention” („Dane satelitarne dla poprawy jakości danych przestrzennych na potrzeby adaptacji do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku”) w ramach Programu INTERREG EUROPA na lata 2021-2027.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn. „Unlocking Green Hydrogen Economy for SME’s in European Regions”/
  „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w Regionach Europejskich”/w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045.
 15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
 16. Przyjęcie korekt sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2021.
 17. Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30