Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 28 maja 2021 r. (piątek) o godzinie 13:00 w trybie zdalnym przez Internet.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021. (Muzeum Kresów w Lubaczowie).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Stalowowolskiemu pomocy finansowej. (Medyczna Szkoła Policealna
  H. Chrzanowskiej w Stalowej Woli).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Markowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021.(Dom Szylarów w Markowej).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Dynów. (Zasiłek celowy).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Jarocin. (Zasiłek celowy).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę nr XXX/508/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Włącz edukację dobrej jakości w województwie podkarpackim”.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.”
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022”.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. wraz z autopoprawkami.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/501/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.
 16. Przyjęcie korekt sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2020.
 17. Sprawy różne. 

 

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30