Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie  Komisji  Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 27 maja 2021r. o godz. 10.00 w  trybie zdalnym przez system internetowy.

 Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa na terenie województwa przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w  Krośnie.
  3. Informacja o realizacji zadań z zakresu szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz zadań wykonanych przez samorząd województwa, zawartych w ustawie z dnia 13.10.1995r. Prawo łowieckie /Dz.U.2020.1683 tj./
  4. Informacja Polskiego Związku Łowieckiego na temat gospodarki łowieckiej prowadzonej w województwie podkarpackim w 2020r.
  5. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie nt. skali szkód wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry na terenie województwa podkarpackiego w 2020r.
  6. Informacja Departamentu Rolnictwa. Geodezji i Gospodarki Mieniem o zadaniach realizowanych przez samorząd województwa zawartych w ustawie z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym.
  7. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego WFOŚiGW w Rzeszowie za 2020r. z częścią opisową dot. wykonania planowanych przychodów i kosztów.
  8. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30