Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021r. o godzinie 10:00 w  trybie zdalnym przez system internetowy.

Porządek obrad przewiduje:

1.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami    dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032r. (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko.

3. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30