Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 12:00 w trybie zdalnym przez Internet.

Porządek obrad przewiduje:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych  z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2021. (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie).

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2021. (Muzeum Podkarpackie w Krośnie).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu powierzchni w budynku położonym w Jarosławiu przy ul. Traugutta 9 dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wynajmowanej powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.  „Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo” przez Województwo Podkarpackie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś  Priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 91 400 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. wraz z autopoprawkami.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045 wraz z autopoprawkami.

13. Przyjęcie Informacji dotyczącej obrotu nieruchomościami pozostającymi  w zasobie wojewódzkim za 2020 rok.

14. Przyjęcie Informacji Zarządu Województwa na temat rozwoju chirurgii robotycznej w Województwie Podkarpackim. 

15. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30