Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w  dniu  21 maja 2020 r. o godz.14.00 w sali nr 147  budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4, w systemie zdalnym z następującą  tematyką :

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2045.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobów i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyznania dotacji celowych w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności do nieruchomości na rzecz Gminy Żurawica.
 8. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
 9. Przyjęcie Sprawozdania finansowego za 2019 r. z wykonania budżetu województwa.
 10. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 11. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego z działalności za okres 30.11.2018 – 20.12.2019 r.
 12. Sprawy różne.

 

 

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30