Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 25 czerwca 2015 r. o godz.15.00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2015.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/89/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostce samorządu terytorialnego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie współfinansowania opracowania Studium Wykonalności dla zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA".
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem Rzeszów Południe /Kielanówka/ drogi ekspresowej S-19.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Chrewt, gmina Czarna.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Krempnej, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, na rzecz Gminy Krempna.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016", w roku 2015.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.
15. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30