Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 29 czerwca 2015 r. o godz. 9.30 w sali 148 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem Rzeszów Południe (Kielanówka) drogi ekspresowej S19".
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współfinansowania opracowania Studium Wykonalności dla zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA".
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości położonej w Kozodrzy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Krempnej, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, na rzecz Gminy Krempna.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Chrewt, gmina Czarna.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
12. Informacja dotycząca dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego.
13. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30