Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Komisja Rewizyjna

Zakres działań

    • kontrola działalności Zarządu i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
    • opiniowanie wykonania budżetu Województwa, występowanie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi
    • wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli, zlecanych przez Sejmik
    • składanie sprawozdań z wyników kontroli zlecanych przez Sejmik (niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli - okresowo raz na kwartał).
Skład osobowy
Krzysztof Feret - Przewodniczący Komisji
Andrzej Ćwierz- Zastępca Przewodniczącego Komisji
Mieczysław Tołpa- Sekretarz Komisji
Andrzej Nepelski - Członek Komisji
Kamila Piech - Członek Komisji
Danuta Stępień - Członek Komisji
Mariusz Król - Członek Komisji