Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Zakres działań

    • kontrola działalności Zarządu i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
    • opiniowanie wykonania budżetu Województwa, występowanie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi
    • wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli, zlecanych przez Sejmik
    • składanie sprawozdań z wyników kontroli zlecanych przez Sejmik (niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli - okresowo raz na kwartał).
Skład osobowy
KrzysztoF Feret - Przewodniczący Komisji
Andrzej Ćwierz- Zastępca Przewodniczącego Komisji
Mieczysław Tołpa- Sekretarz Komisji
Andrzej Nepelski - Członek Komisji
Kamila Piech - Członek Komisji
Danuta Stępień - Członek Komisji
Mariusz Król - Członek Komisji

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30