Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Zakres działań

  • opiniowanie propozycji do projektów wieloletnich i rocznych prognoz i programów rozwoju Województwa i budżetu Województwa w dziedzinie ochrony zdrowia
  • opiniowanie wojewódzkich programów rozwoju zdrowia i jej bazy materialnej
  • opiniowanie planowanych środków i ich podział na określone cele
  • ocena racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację programów rozwoju w dziedzinie ochrony zdrowia
  • ocena projektu budżetu w zakresie wydatków w dziale ochrona zdrowia
  • ocena projektu podziału budżetu na podległe jednostki organizacyjne
  • ocena wniosków o dokonanie zmian w budżecie w ciągu roku
  • ocena sprawozdania z realizacji budżetu za dany rok
  • ocena współpracy organizacji samorządu zawodowego służby zdrowia z Województwem
  • ocena działalności jednostek służby zdrowia
  • ocena prognoz i planów inwestycyjnych, remontów i zakupów inwestycyjnych oraz aparatury medycznej
  • opiniowanie strategii rozwoju infrastruktury pomocy społecznej
  • opiniowanie zasad przydzielania pomocy organizacjom pozarządowym działającym w sferze usług społecznych
  • analizowanie rozwoju infrastruktury społecznej w powiatach i gminach.

Skład osobowy

Dorota Łukaszyk - Przewodniczący Komisji 
Władysław Ortyl - Członek Komisji
Dariusz Sobieraj - Członek Komisji 
Jacek Kotula - Członek Komisji
Stanisław Kruczek - Członek Komisji 
Maria Napieracz - Członek Komisji
Monika Brewczak - Członek Komisji
Wojciech Zając - Członek Komisji

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30