Sejmik Województwa Podkarpackiego

Komisje Sejmiku

 
 
 

  

  

WYKAZ KOMISJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


Komisje stałe Sejmiku:

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetu Mienia i Finansów, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,

Komisja Rozwoju Regionalnego, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,

Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,

Komisja Gospodarki i Infrastruktury, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,

Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,

Komisja Główna, w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i przewodniczący klubów.

Komisja Karpacka

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Łączności z Polakami za Granicą

 

Komisje doraźne Sejmiku

Sejmik w drodze odrębnej uchwały może powołać ze swego grona doraźne komisje do wykonywania określonych zadań. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej określa Sejmik w uchwale o powołaniu komisji.

 

Komisja Regulaminowa SejmikuORGANIZACJA KOMISJI SEJMIKU

Komisje podlegają Sejmikowi w całym zakresie swojej działalności, przedkładają mu swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Pracą komisji kieruje przewodniczący wybierany i odwoływany przez Sejmik. Radny może być członkiem co najmniej dwóch komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia Przewodniczący Sejmiku na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.

Przedmiotem działań komisji stałych jest w szczególności:

  • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Sejmiku,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Sejmiku,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Sejmik, Zarząd lub inne komisje,
  • przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców województwa, dotyczących działalności Sejmiku i Zarządu,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i samorzadami zawodowymi.

 

TRYB DZIAŁANIA KOMISJI

Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć bez prawa głosowania: Przewodniczący Sejmiku, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie Zarządu. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

  • ustala terminy i porządek posiedzeń,
  • zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
  • zwołuje posiedzenia komisji,
  • kieruje obradami komisji.

Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub Przewodniczącego Sejmiku. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący powoływany i odwoływany przez komisję. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Sejmik, który może dokonywać zmian w tym planie.  Komisja jest obowiązana przedstawić Sejmikowi sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Sejmiku.  Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał Sejmiku.  Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Sejmiku przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję Sejmiku radny sprawozdawca.