Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażające poparcie dla utworzenia "Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat"

 fot startegia karpacka

Fot. Tomasz Leyko/Biuro prasowe UMWP

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażające
poparcie dla utworzenia Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat

Obszar Karpat jest jednym z najatrakcyjniejszych i najbardziej zróżnicowanych obszarów geograficznych w Europie Centralnej. Jednocześnie jest on terenem wciąż niedocenianym i nie do końca poznanym. Ze względu na swoje bogactwo kulturowe, potencjał środowiskowy i gospodarczy obszar ten wymaga wyjątkowego zainteresowania i wspierania jego rozwoju, który to możliwy jest jedynie poprzez ścisłą współpracę pomiędzy terenami transgranicznymi w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji. Objęcie obszaru Karpat skoordynowanymi działaniami stworzy możliwość wspólnego zaplanowania i prowadzenia działań dostosowanych do szczególnych jego potrzeb i możliwości. Zapewnienie z jednej strony koncentracji na problemach, które dotykają makroregion, z drugiej stworzenie szansy na wykorzystanie jego unikatowych zasobów kulturowych i środowiskowych, stanie się olbrzymim krokiem w kierunku rozwoju tego obszaru, jak i zainteresowania nim innych krajów europejskich.

Jako Radni Województwa Podkarpackiego popieramy działania zmierzające do utworzenia Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat, której powstanie będzie wynikiem oczekiwań społeczności oraz licznych inicjatyw lokalnych, regionalnych. Mając na uwadze znaczenie rozwoju regionów karpackich, będącego w zgodzie z celami polityki spójności oraz priorytetami Unii Europejskiej na lata 2019-2024 oraz szereg poczynionych starań, chcielibyśmy w szczególności podkreślić, że Karpaty mają strategiczne znaczenie dla Województwa Podkarpackiego, Polski i innych państw członkowskich UE oraz krajów spoza UE w obszarze makroregionu. Są obszarem posiadającym swoje unikalne walory, ale też specyficzne problemy, dlatego niezbędne jest wspólne działanie krajów i samorządów ponad granicami.

Karpaty wymagają dobrze skoordynowanego podejścia do ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, w obliczu m.in. wyzwań nakładanych przez Europejski Zielony Ład. Mają duży potencjał gospodarczy, który należy wyzwolić przez strumień dedykowanych środków finansowych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości i poprawę łączności cyfrowej i infrastrukturalnej. Terytorium Karpat zamieszkiwane jest przez wielokulturowe społeczności, które kultywują tradycję przodków i promują makroregion, prezentując swoje dziedzictwo materialne i niematerialne. Wspólne dziedzictwo Karpat jest ważnym elementem dziedzictwa europejskiego, dlatego należy je zachować, pielęgnować i przekazać następnym pokoleniom. Historia i dziedzictwo obszaru Karpat powinny stać się przedmiotem pogłębionych badań naukowych i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.

Przyjęcie podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w grudniu 2019 roku opinii dot. Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat stanowi punkt zwrotny w działaniach zmierzających do jej powstania. O dojrzałości inicjatywy świadczy szereg działań o charakterze oddolnym, podejmowanych przez mieszkańców Karpat oraz mających na celu m.in. integrację społeczeństw karpackich, ochronę dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępności i zrównoważony rozwój całego obszaru. Ich wyraz stanowią liczne stanowiska poparcia dla utworzenia Makroregionalnej Strategii dla Karpat, podjęte przez polskie, rumuńskie, słowackie i ukraińskie samorządy.

Jesteśmy przekonani, że Strategia Karpacka umożliwi koordynację współpracy z regionami należącymi do Czech, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Dostrzegamy konieczność utworzenia narzędzia, który będzie oddolnym narzędziem aktywizującym władze oraz społeczeństwa, ale także zapewniającym zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Popieramy i wspieramy – wspólnie z Radnymi Województwa Śląskiego i Małopolskiego - wszelkie działania podejmowane zarówno na poziomie rządowym i samorządowym, a także na arenie międzynarodowej zmierzające do ostatecznego powstania Strategii, wierząc że dokument ten będzie punktem odniesienia i drogowskazem w podejmowanych działaniach, których celem jest rozwój obszaru Karpat na miarę XXI wieku.

Apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Posłów do Parlamentu Europejskiego, Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich działań zmierzających do powstania Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat.

 

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30