XXX sesja Sejmiku, projekt budżetu na 2021 rok i stanowisko na zakończenie obchodów setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

 sesjaa

W czwartek 17 grudnia 2020 r. miała miejsce XXX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Radnym przedstawiony został projekt budżetu na 2021 rok oraz przyjęte zostało "Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego na zakończenie obchodów setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II w kontekście znaczenia Jego dziedzictwa dla województwa podkarpackiego, Polski i Europy".

Więcej o sesji: XXX sesja sejmiku


UCHWAŁA NR XXX/505/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska na zakończenie obchodów setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła IIw kontekście znaczenia Jego dziedzictwadla województwa podkarpackiego, Polski i Europy

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999r.
Nr 28, poz.1247 z późn. zm.);

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się stanowisko na zakończenie obchodów setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II w kontekście znaczenia Jego dziedzictwa dla województwa podkarpackiego, Polski i Europy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik do Uchwały NR XXX/505/20
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego na zakończenie obchodów setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II

w kontekście znaczenia Jego dziedzictwa dla województwa podkarpackiego, Polski i Europy

 

Kończąc obchody setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego – jego władz oraz mieszkańców regionu, wyrażamy podziękowanie wszystkim osobom, organizacjom społecznym, Kościołowi i innym instytucjom publicznym za działania podjęte w tym czasie dla uczczenia tego niezwykłego jubileuszu, poświęconego wyjątkowej dla współczesnych Polaków Osobie.

W szczególności chcemy podziękować tym wszystkim, którzy w odpowiedzi na uchwałę Sejmiku Województwa nr XXIII/373/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie stanowiska z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca świętego Jana Pawła II pt. „Dziedzictwo, któremu na imię Polska - perspektywa Samorządu Województwa Podkarpackiego” w wyjątkowo trudnych warunkach wywołanych panującą obecnie pandemią, zainspirowani myślą i dziedzictwem św. Jana Pawła II, podjęli różnorodne inicjatywy m.in. na polu edukacji, kultury oraz w zakresie dzieł wychowawczych dla uczczenia tego jubileuszu. Mamy nadzieję, że te i podobne przedsięwzięcia będą kontynuowane i że staną się one przez to rzeczywistym czynnikiem kształtującym wychowanie młodego pokolenia, przyczyniając się do rozwoju naszego regionu opartego na solidnym fundamencie etycznym.

Św. Jan Paweł II urodził się równo sto lat temu, kilka miesięcy przed decydującymi, zwycięskimi starciami w wojnie polsko-bolszewickiej – wydarzeniami, które uratowały odrodzone państwo polskie i uchroniły Europę przed inwazją Armii Czerwonej. „Największy z Rodu Polaków” stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa i prowadził w duchu Ewangelii przez całe życie własne batalie o ludzką godność, wolność i sprawiedliwość, o pokój i prawa człowieka. Jako następca Św. Piotra pozytywnie i skutecznie wpływał na przemianę świata, przyczynił się w istotny sposób do wielkich zmian w naszej Ojczyźnie. Ich najważniejszym rezultatem stała się niepodległa i samorządna Polska – nasze współczesne państwo.

Przyjęta, z okazji jubileuszu urodzin Ojca świętego, przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwała pt. „Dziedzictwo, któremu na imię Polska – perspektywa Samorządu Województwa Podkarpackiego”, miała na celu zainicjowanie w naszym regionie różnorodnych przedsięwzięć kulturotwórczych, zwłaszcza takich, które mają znaczenie dla edukacji i wychowania nowego pokolenia Polaków. Rozwój społeczny i gospodarczy, którego zapewnienie jest głównym celem działalności samorządu województwa, kształtowany w oparciu o uniwersalne dziedzictwo, na które składa się dorobek myśli, pedagogii społecznej oraz twórczości naukowej i artystycznej św. Jana Pawła II stanowi wciąż otwarte wyzwanie dla nas wszystkich - dla obecnego i następnych pokoleń Polaków. Pomimo niezwykle trudnych warunków okresu pandemii, wiele z podjętych przedsięwzięć ma szansę kontynuacji w kolejnych latach.

Jako Radni Województwa Podkarpackiego mamy świadomość, że krzewienie dziedzictwa papieża Polaka to nasza powinność, ale przede wszystkim wyzwanie zwrócone w przyszłość. Wymaga ono ciągłego formowania naszej wspólnoty oraz tworzenia warunków do jej wszechstronnego rozwoju. W tym duchu podejmujemy starania, aby dzieci i młodzież uzyskiwały najlepsze możliwości rozwoju osobowego, tak w wymiarze intelektualnym, społecznym, jak i duchowym. Wyrazem tak rozumianej polityki władz samorządu regionalnego było m.in. przekazanie z zasobów województwa podkarpackiego - na własność Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny - nieruchomości, dzięki której będzie możliwy dalszy rozwój jednej z najlepszych szkół w naszym województwie. Ten akt wsparcia, dokonany w roku jubileuszu św. Jana Pawła II, na rzecz szkoły noszącej Jego imię, stanowi wymowny symbol i konkretny przykład, w jaki sposób Samorząd Województwa Podkarpackiego chce urzeczywistniać ideały zadeklarowane uroczyście z okazji setnej rocznicy urodzin naszego Ojca świętego.

W świetle doświadczeń mijającego roku, także tych związanych z obchodami papieskiego jubileuszu, z wielkim smutkiem obserwujemy niespotykane dotychczas w naszym kraju akty wandalizmu, w tym bezczeszczenie pomników i obiektów poświęconych pamięci św. Jana Pawła II. Dostrzegamy, że dzieje się to w związku z podejmowanymi przez wpływowe ośrodki opiniodawcze w Polsce i za granicą próby zakłamywania roli Ojca świętego w zdarzeniach, które jakkolwiek dotyczą prawdopodobnych przestępstw osób duchownych i przedstawicieli władz kościelnych, to jednak w żadnym razie nie uzasadniają formułowania oskarżeń pod adresem Papieża, orzekania o Jego udziale czy odpowiedzialności za te czyny. Podejmowane obecnie, także w Polsce, haniebne próby manipulowania faktami w tym zakresie mają służyć niszczeniu Jego autorytetu i dobrej pamięci o Nim.

Nie możemy pozostać obojętni wobec tych zdarzeń i ujawniających się zamiarów zafałszowania prawdy o historycznym znaczeniu Osoby i dzieła Ojca św. Jana Pawła II. Działania te są bowiem w szczególności obliczone na zniechęcenie do Jego osoby i dziedzictwa, do kultywowania pamięci o Nim najmłodszego pokolenia Polaków, a więc tych, którzy z racji czasu swego urodzenia, już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a nawet po śmierci Papieża, nie byli uczestnikami i świadkami tej historii, a zatem nie mieli, tak jak nasze pokolenie, możliwości wyrobienia sobie jeszcze własnego zdania, co do rzeczywistej roli Jana Pawła II w dziejach Kościoła powszechnego, w życiu naszego narodu, w tym zwłaszcza w dziele odrodzenia niepodległego bytu państwa polskiego, w którym obecnie żyjemy.

Dla tych z nas, którzy patrzą na osobę Jana Pawła II z perspektywy jego świętości, obrona Papieża może wydawać się niecelowa. W świetle wiary Kościoła, to Jan Paweł II, poprzez swoje wstawiennictwo u Boga, może wspierać nas w naszym życiu osobistym i społecznym. To On ma moc niesienia pomocy w rozwiązywaniu problemów, przed którymi stajemy i które często są ponad nasze ludzkie siły. Niemniej w imieniu wszystkich przedstawicieli władz Samorządu Województwa Podkarpackiego, pamiętając o Jego zasługach dla Narodu i odrodzonej Rzeczypospolitej, uznając Jego historyczną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, czujemy się w obowiązku dać świadectwo naszym przekonaniom i potwierdzić w tym czasie swoją wierność względem Jego pamięci i dziedzictwa.

W związku z tym apelujemy do mieszkańców Województwa Podkarpackiego i całej Polski o czynne zaangażowanie w obronę dobrego imienia i czci św. Jana Pawła II, o świadectwo – zwłaszcza w stosunku do naszych dzieci i młodzieży – o zaangażowaniu Ojca Świętego w dzieło odnowy Kościoła, o tym, jakim był człowiekiem oraz o tym, jak był oddany i zaangażowany sprawie odzyskania przez Polskę narodowej niepodległości, jej państwowej suwerenności i samorządności.

Zwracamy się także do wszystkich samorządów lokalnych i regionalnych
w naszym państwie. Apelujemy o solidarne działanie w dziedzinie edukacji obywatelskiej i o konsekwentne upowszechnianie myśli, nauczania społecznego oraz dorobku naukowego i artystycznego św. Jana Pawła II. Niech poprzez naszą twórczą pracę, to Jego dziedzictwo, które stanowi już obecnie integralną część „dziedzictwa, któremu na imię Polska”, stanie się – tak jak na to zasługuje – rzeczywistym tworzywem dla kultury i tożsamości narodu polskiego w dalszym ciągu jego dziejów.

 

 

 

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30