Uchwała w sprawie zmian Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 29 marca 2010

 

UCHWAŁA NR XLIV/856/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zmian Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Na podstawie art.18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:


§1

W Regulaminie Sejmiku Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XL/736/09 w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 25 ust. 1 skreśla się pkt 3

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30