Samorząd a organizacje proobronne

s2

W dniu 5 lutego 2015 r. przedstawiciele Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP uczestniczyli w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do spraw promocji społecznych inicjatyw proobronnych, działającej w ramach Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP. Delegacja ze strony Związku tworzyli: Marek Matuła – Komendant Główny ZS „Strzelec” JP, Marek Strączek – Dowódca Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego oraz Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jacek Magdoń – Główny Inspektor ds. Orląt ZS, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Celem posiedzenia było omówienie charakteru działań i zakresu zadań realizowanych przez społeczne organizacje proobronne oraz określenie perspektyw i zasad współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi. W dyskusji wzięli udział m.in. posłowie: Stefan Niesiołowski – Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej i Cezary Tomczyk - Przewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej do spraw promocji społecznych inicjatyw pro obronnych, gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław Pacek - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych, prof. dr hab. Romuald Szeremietiew - Pełnomocnik Rektora Akademii Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Obronnych, Maciej Jankowski - Podsekretarz Stanu w MON i płk Waldemar Osypiuk z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

s1

Wspominając swoją wizytę w Rzeszowie i wystąpienie w Sejmiku Województwa Podkarpackiego gen. B. Pacek przedstawił wyniki prowadzonych spotkań w jednostkach strzeleckich oraz zaprezentował stan przygotowań do utworzenia federacji organizacji strzeleckich i proobronnych. Radny oraz Inspektor ZS Jacek Magdoń zwrócił uwagę na konieczność należytego wykorzystania potencjału organizacji strzeleckich choćby poprzez stworzenie dla pełnoletnich strzelców i uczniów klas mundurowych możliwości złożenia przysięgi wojskowej oraz otrzymania stopnia szeregowego. Osoby spełniające odpowiednie warunki powinny mieć również pierwszeństwo w przyjęciu do szkół wojskowych.

s3

Posiedzenie było wstępnym etapem prac nad wytyczeniem ram prawnych, tworzących miejsce dla organizacji strzeleckich wsystemie obrony państwa. Stanowi to jeden z elementów planu wzmocnienia polskiego potencjału militarnego przez organizacje proobronne we współpracy z samorządami.

 

Oprac. Izabela Fac, fot. Mateusz Werner