Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Zakres działań

  • opiniowanie podziału środków budżetowych w dziale edukacji, kultury i kultury fizycznej,
  • opiniowanie dotowania i realizacji inwestycji oświatowych,
  • wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, placówkami kultury i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej,
  • upowszechnianie oraz propagowanie kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
  • koordynacja i podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych na rzecz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu oraz zapobieganiu zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
  • opiniowanie udzielania dotacji i pomocy placówkom i podmiotom prowadzącym działalność oświatowo-wychowawczą,
  • opiniowanie i prognozowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz potrzeb remontowych w placówkach oświaty i wychowania prowadzonych przez Województwo

Skład osobowy

 

Stanisław Bartnik - Przewodniczący Komisji
Stanisław Bajda - Członek Komisji  
Joanna Bril - Członek Komisji
Anna Huk - Członek Komisji 
Maria Kurowska - Członek Komisji 
Maciej Lewicki  - Członek Komisji 
Jacek Magdoń - Członek Komisji
Andrzej Nepelski  - Członek Komisji 
Maria Pospolitak  - Członek Komisji