Komisja Budżetu, Mienia i Finansów

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów

Zakres działań

  • opiniowanie projektu budżetu Województwa na dany rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
  • opiniowanie propozycji do projektów wieloletnich prognoz i programów rozwoju Województwa,
  • opiniowanie projektu wydatków na inwestycje w planie rocznym oraz w programach wieloletnich,
  • opiniowanie propozycji zmian w zakresie dochodów i wydatków w trakcie rocznej realizacji budżetu Województwa,
  • opiniowanie prowizorium budżetowego na okres objęty prowizorium budżetowym państwa,
  • opiniowanie propozycji zaciągania przez Zarząd kredytów i pożyczek na pokrywanie niedoborów lub na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych rocznych dochodach,
  • opiniowanie propozycji emisji obligacji Województwa,
  • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie gospodarowania mieniem Województwa

Skład osobowy 

Jerzy Borcz
- Przewodniczący Komisji 
Stanisław Bartnik  - Członek Komisji 
Jerzy Cypryś - Członek Komisji 
Teresa Kubas-Hul  - Członek Komisji 
Maria Kurowska - Członek Komisji 
Wiesław Lada - Członek Komisji 
Czesław Łączak - Członek Komisji
Bogdan Romaniuk  - Członek Komisji