puste logo

Get Adobe Flash player
sprawy do_zalatwienia
rpo
UStat - sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego
Katalog zuzel w sztuce
polonia w irlandii

Komisje

WYKAZ KOMISJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Komisje stałe Sejmiku

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Budżetu Mienia i Finansów, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,
 • Komisja Rozwoju Regionalnego, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,
 • Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,
 • Komisja Gospodarki i Infrastruktury, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,
 • Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,
 • Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,
 • Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,
 • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków,
 • Komisja Główna, w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i przewodniczący klubów.

Komisje doraźne Sejmiku

Sejmik w drodze odrębnej uchwały może powołać ze swego grona doraźne komisje do wykonywania określonych zadań. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej określa Sejmik w uchwale o powołaniu komisji.

ORGANIZACJA KOMISJI SEJMIKU

Komisje podlegają Sejmikowi w całym zakresie swojej działalności, przedkładają mu swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Pracą komisji kieruje przewodniczący wybierany i odwoływany przez Sejmik. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia Przewodniczący Sejmiku na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.

Przedmiotem działań komisji stałych jest w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Sejmiku,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Sejmiku,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Sejmik, Zarząd lub inne komisje,
 • przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców województwa, dotyczących działalności Sejmiku i Zarządu.

TRYB DZIAŁANIA KOMISJI

Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć bez prawa głosowania: Przewodniczący Sejmiku, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie Zarządu. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

 • ustala terminy i porządek posiedzeń,
 • zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
 • zwołuje posiedzenia komisji,
 • kieruje obradami komisji.

Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub Przewodniczącego Sejmiku. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący powoływany i odwoływany przez komisję. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Sejmik, który może dokonywać zmian w tym planie.  Komisja jest obowiązana przedstawić Sejmikowi sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Sejmiku.  Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał Sejmiku.  Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Sejmiku przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję Sejmiku radny sprawozdawca.

ZAKRES DZIAŁAŃ POSZCZEGÓLNYCH KOMSJI

Komisja Rewizyjna

 • kontrola działalności Zarządu i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności,
 • opiniowanie wykonania budżetu Województwa, występowanie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi,
 • wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli, zlecanych przez Sejmik
 • składanie sprawozdań z wyników kontroli zlecanych przez Sejmik (niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli - okresowo raz na kwartał).

  Skład osobowy

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów

 • opiniowanie projektu budżetu Województwa na dany rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
 • opiniowanie propozycji do projektów wieloletnich prognoz i programów rozwoju Województwa,
 • opiniowanie projektu wydatków na inwestycje w planie rocznym oraz w programach wieloletnich,
 • opiniowanie propozycji zmian w zakresie dochodów i wydatków w trakcie rocznej realizacji budżetu Województwa,
 • opiniowanie prowizorium budżetowego na okres objęty prowizorium budżetowym państwa,
 • opiniowanie propozycji zaciągania przez Zarząd kredytów i pożyczek na pokrywanie niedoborów lub na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych rocznych dochodach,
 • opiniowanie propozycji emisji obligacji Województwa,
 • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie gospodarowania mieniem Województwa   

  Skład osobowy

Komisja Rozwoju Regionalnego

 • opiniowanie projektów rozwoju regionalnego,
 • opiniowanie propozycji strategii rozwoju regionalnego,
 • opiniowanie wieloletnich programów Województwa,
 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Województwa,
 • ocena współpracy Województwa z samorządami powiatów i gmin w zakresie strategii rozwoju i koordynacji planów zagospodarowania przestrzennego,
 • ocena realizacji rocznych planów rozwoju regionalnego,
 • opiniowanie wniosków merytorycznych o pozyskanie środków pomocowych. 

  Skład osobowy

Komisja Współpracy z Zagranicą,Turystyki i Promocji

 • ocena priorytetów współpracy zagranicznej Województwa w powiązaniu z propozycjami strategii rozwoju regionalnego,
 • opiniowanie oraz ocena projektów i umów o współpracy międzynarodowej,
 • opiniowanie oraz ocena projektów i umów o współpracy międzyregionalnej,
 • ocena współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • ocena polityki informacyjnej Województwa,
 • ocena współpracy z międzynarodowymi organizacjami regionalnymi,
 • współpraca z jednostkami i organizacjami administracji samorządowej i rządowej w celu współdziałania na rzecz opracowania priorytetów
 • współpracy zagranicznej Województwa,
 • opiniowanie programów rozwoju turystyki w województwie

  Skład osobowy

Komisja Gospodarki i Infrastruktury

 • opiniowanie projektu rozdziału środków budżetowych na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury w województwie,
 • opiniowanie projektu podziału środków na zarządzanie siecią dróg na terenie Województwa,
 • opiniowanie planów inwestycyjnych na realizację dróg i autostrad w Województwie,
 • opiniowanie zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami Województwa,
 • opiniowanie zadań Województwa w zakresie infrastruktury, transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,
 • problematyka geodezji i kartografii

Skład osobowy 

Komisja Rolnictwa, Modernizacji Obsz. Wiejskich i Ochr. Środ.

 • opiniowanie propozycji do projektów wieloletnich i rocznych prognoz i programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Województwie,
 • opiniowanie propozycji rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarach wiejskich,
 • inicjowanie i popieranie rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami rządowymi i samorządowymi oraz samorządami rolnymi,
 • opiniowanie projektów przedsięwzięć związanych z rolnictwem w celu wypracowania strategii działania w tej sferze gospodarki,
 • opiniowanie programów kształtowania środowiska i ochrony przyrody, leśnictwa i gospodarki leśnej,
 • ocena planów i realizacji zadań w zakresie kształtowania środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej i hydrologii  

  Skład osobowy

Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

 • opiniowanie propozycji do projektów wieloletnich i rocznych prognoz i programów rozwoju Województwa i budżetu Województwa w dziedzinie ochrony zdrowia,
 • opiniowanie wojewódzkich programów rozwoju zdrowia i jej bazy materialnej,
 • opiniowanie planowanych środków i ich podział na określone cele,
 • ocena racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację programów rozwoju w dziedzinie ochrony zdrowia,
 • ocena projektu budżetu w zakresie wydatków w dziale ochrona zdrowia,
 • ocena projektu podziału budżetu na podległe jednostki organizacyjne,
 • ocena wniosków o dokonanie zmian w budżecie w ciągu roku,
 • ocena sprawozdania z realizacji budżetu za dany rok,
 • ocena współpracy organizacji samorządu zawodowego służby zdrowia z Województwem,
 • ocena działalności jednostek służby zdrowia,
 • ocena prognoz i planów inwestycyjnych, remontów i zakupów inwestycyjnych oraz aparatury medycznej,
 • opiniowanie strategii rozwoju infrastruktury pomocy społecznej,
 • opiniowanie zasad przydzielania pomocy organizacjom pozarządowym działającym w sferze usług społecznych,
 • analizowanie rozwoju infrastruktury społecznej w powiatach i gminach.

  Skład osobowy

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

 • opiniowanie podziału środków budżetowych w dziale edukacji, kultury i kultury fizycznej,
 • opiniowanie dotowania i realizacji inwestycji oświatowych,
 • wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego,
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, placówkami kultury i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej,
 • upowszechnianie oraz propagowanie kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 • koordynacja i podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych na rzecz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu oraz zapobieganiu zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
 • opiniowanie udzielania dotacji i pomocy placówkom i podmiotom prowadzącym działalność oświatowo-wychowawczą,
 • opiniowanie i prognozowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz potrzeb remontowych w placówkach oświaty i wychowania prowadzonych przez Województwo

  Skład osobowy

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia

 • współpraca z jednostkami i organizacjami stanowienia prawa i przestrzegania prawa (parlamentarzyści, sądy, prokuratura, policja, stowarzyszenia i organizacje społeczne i samorządowe),
 • występowanie do organów władzy publicznej w sprawach związanych z przestrzeganiem praw i wolności obywateli,
 • podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa  dzieciom   i młodzieży,
 • opiniowanie organizacji i koordynacji ruchu drogowego na terenie Województwa,
 • analizowanie sytuacji na rynku pracy w oparciu o sprawozdawczość i informacje oraz materiały z Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 • współpraca z jednostkami i organizacjami administracji rządowej i samorządowej w kreowaniu rynku pracy i wspieraniu rozwoju Województwa.

  Skład osobowy

Komisja Główna

 • przygotowuje plan pracy Sejmiku,
 • opiniuje projekt porządku sesji Sejmiku,
 • opiniuje budżet Województwa w zakresie funkcjonowania Sejmiku,
 • opiniuje projekty uchwał nie mieszczące się w zakresie działania innych komisji,
 • zajmuje się innymi sprawami zleconymi przez Sejmik i podejmuje inne czynności    związane z przedmiotem działania komisji i Sejmiku,
 • dokonuje wykładni zapisów Statutu  i regulaminu Sejmiku.
   

   

Kalendarium

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Transmisje obrad

Retransmisje (28.02.2011 - 31.03.2013)
Retransmisje (31.03.2013 - nadal)

Więcej o regionie

wrota-podkarpackie

Zobacz również


Newsletter

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej  Związek Powiatów Polskich  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  Euroregion Karpacki  Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013