Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.

 

 


UCHWAŁA NR XXXVI/582/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego (plik PDF, rozmiar 0,3 MB)

 

UCHWAŁA NR XLIV/856/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego - pobierz

 

 

UCHWAŁA NR XLIV/856/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zmian Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art.18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:


§1

W Regulaminie Sejmiku Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XL/736/09 w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 25 ust. 1 skreśla się pkt 3

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UCHWAŁA NR XL/736/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

Na podstawie art. 18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:

§ 1

   Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala Regulamin Sejmiku Województwa Podkarpackiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały Nr XL/736/09
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 listopada 2009 r.


REGULAMIN SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

 1. Regulamin określa sposób obradowania i tryb pracy Sejmiku, sposób przygotowania projektów uchwał, prawa i obowiązki radnych oraz techniczną obsługę Sejmiku.
 2. Tryb prac i tryb uchwalania uchwały budżetowej określa odrębna uchwała Sejmiku.
 3. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 2

W zakresie używanych w regulaminie określeń /nazw/ stosuje się odpowiednio § 5 Statutu Województwa Podkarpackiego.

§ 3

 1. Sejmik obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
 2. Sejmik wykonuje zadania wynikające z ustaw, uchwał, stanowisk i postanowień Sejmiku poprzez Zarząd, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i powołane komisje.
 3. Sejmik pracuje na podstawie uchwalonego planu pracy.
   

Rozdział II
Przewodniczący Sejmiku
§ 4


Do zakresu zadań Przewodniczącego należy:

1) organizowanie pracy Sejmiku;
2) zwoływanie sesji Sejmiku;
3) przewodniczenie obradom Sejmiku;
4) reprezentowanie Sejmiku na zewnątrz;
5) nadzorowanie terminowości wykonywania uchwał Sejmiku;
6) zapewnienie radnym warunków do wykonywania ich funkcji i uprawnień;
7) zapewnienie komisjom warunków do wykonywania ich funkcji i uprawnień;
8) kontrolowanie terminowości udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
9) powoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji albo Sejmiku ekspertów w celu opracowania opinii lub ekspertyz;
10) wykonywanie innych zadań określonych ustawą, statutem i uchwałami Sejmiku.

 

Rozdział III
Radni Sejmiku
§ 5

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny na pierwszej sesji Sejmiku składa ślubowanie według roty ustalonej w ustawie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „Ślubuję." Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg".
 2. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.
 3. Radny nieobecny na sesji Sejmiku oraz radny, który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji, składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny.

§ 6

 1. Radny ma prawo i obowiązek brać czyny udział w pracach Sejmiku, komisjach oraz w jednostkach organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.
 2. Radny jest obowiązany utrzymywać stałą więź z mieszkańcami województwa, organizacjami społecznymi a w szczególności przyjmować zgłaszane przez nich skargi, postulaty, wnioski oraz przedstawiać je organom województwa do rozpatrzenia.
 3. Radny nie jest związany instrukcjami wyborców.
 4. Radny w swej działalności winien kierować się dobrem mieszkańców województwa, dbać o jego rozwój i ochronę środowiska naturalnego.
 5. Radny zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej.

§ 7

 1. W związku z wykonywaniem mandatu, radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 2. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego z pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Sejmiku jego komisjach oraz Zarządu Województwa.
 3. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Sejmiku.
 4. Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży. Wysokość i zasady wypłaty diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych określa Sejmik w odrębnej uchwale.

§ 8

 1. Ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej przez radnego oraz w zatrudnianiu określają ustawy.
 2. Radny powinien wyłączyć się z głosowania w sprawach dotyczących jego interesu prawnego.

§ 9

 1. Radny jest obowiązany być członkiem co najmniej dwóch komisji stałych.
 2. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.
 3. Radny obowiązany jest złożyć Przewodniczącemu pisemne oświadczenie o swoim stanie majątkowym zgodnie z obowiązująca ustawą.
 4. Radni potwierdzają swą obecność na sesjach, posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 5. Radny powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na sesji lub komisji w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji.
 6. Przewodniczący Sejmiku usprawiedliwia nieobecność radnego, jeżeli z ważnych przyczyn usprawiedliwi swą nieobecność.

Rozdział IV
Kluby Radnych
§ 10

 1. Radni mają prawo do zrzeszania się w klubach w celu wyrażania na forum Sejmiku wspólnego stanowiska, przedstawiania propozycji i wniosków, wyrażania swoich poglądów oraz w celu współpracy z organizacjami i partiami politycznymi.

§ 11

 1. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych, którzy przystąpienie do klubu zgłosili na piśmie.
 2. O powstaniu klubu, jego członkowie informują Przewodniczącego na piśmie, podając nazwę klubu, liczbę członków, ich imiona i nazwiska oraz władze reprezentujące klub, w terminie 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.
 3. O fakcie powstania klubu, Przewodniczący informuje radnych na najbliższym posiedzeniu Sejmiku.
 4. Władze klubu mają obowiązek informować Przewodniczącego o zmianach w składzie osobowym. O zaistniałych zmianach w składach klubów, Przewodniczący informuje radnych na najbliższym posiedzeniu Sejmiku.
 5. Obniżenie liczebności klubu poniżej liczby wskazanej w ust. 1 powoduje jego samorozwiązanie. O fakcie samorozwiązania Przewodniczący informuje radnych na najbliższym posiedzeniu Sejmiku.
 6. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

§12

 1. Klub jest reprezentowany przez Przewodniczącego klubu, Wiceprzewodniczącego klubu lub innego członka klubu, upoważnionego przez Przewodniczącego klubu.
 2. Klub działa na podstawie własnego regulaminu, który przedkłada się Przewodniczącemu w terminie 14 dni od jego uchwalenia.
 3. Obsługę klubu zapewnia Kancelaria Sejmiku.
 4. Radnym niezrzeszonym w klubie radnych Przewodniczący Sejmiku zapewnia obsługę jaka przysługuje klubom radnych.

§ 13

Kluby mają prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej;
2) opiniowania projektów uchwał, rezolucji, apeli i deklaracji oraz innych dokumentów przygotowanych w toku prac Sejmiku i jego komisji;
3) wyrażania opinii na sesjach i posiedzeniach komisji;
4) wnoszenia interpelacji, zapytań i składania wniosków;
5) informowania opinii publicznej o stanowisku klubu w rozpatrywanych przez Sejmik sprawach.
 

Rozdział V
Postępowanie uchwałodawcze
§ 14

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1) Zarządowi;
2) klubom;
3) komisjom;
4) radnym w liczbie co najmniej 3 radnych.


§ 15

Projekt uchwały składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. Projektodawca zobowiązany jest wskazać referenta uchwały.


§ 16

 1. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) merytoryczną treść uchwały;
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały;

 1. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, które powinno:

  1) wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały;
  2) przedstawić rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana;
  3) wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym;
  4) przedstawić przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne;
  5) wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu.
   
 2. Przewodniczący zwraca Projektodawcy projekt uchwały, jeżeli nie odpowiada on wymogom formalnym określonym w ust. 1 i ust. 2.
 3. Projekty wniesione przez podmioty wymienione w §14 pkt 2 - 4wymagają opinii Zarządu. Zarząd wydaje opinię w terminie 7 dni. Brak opinii w tym terminie nie wstrzymuje rozpatrzenia projektu uchwały przez Sejmik.
 4. Projekty wniesione przez podmioty wymienione w § 14 wymagają opinii właściwej komisji, w terminie 7 dni. Brak opinii nie wstrzymuje rozpatrzenia projektu uchwały przez Sejmik.
 5. Projektodawcy wymienieni w § 14 pkt 2 - 4, przy tworzeniu projektu uchwały mają zapewnioną obsługę prawną i administracyjno - biurową.
 6. Przedłożone projekty uchwał Przewodniczący kieruje do radcy prawnego, celem przedstawienia opinii prawnej w terminie 3 dni roboczych.

§ 17

Projekt uchwały powinien być przedłożony Przewodniczącemu w terminie 14 dni przed sesją, w celu zachowania procedury uchwałodawczej.

§ 18

Termin o którym mowa w § 17 uważa się za zachowany, jeżeli w terminie 14 dni przed sesją, każdy z radnych popierających projekt uchwały, w liczbie co najmniej takiej o jakiej mowa w regulaminie, prześle drogą elektroniczną lub złoży na piśmie projekt tej uchwały, w którym wymieniony jest z imienia i nazwiska.

§ 19

Projektodawca może wycofać wniesiony przez siebie projekt, aż do otwarcia sesji lub wnieść do niego autopoprawki o charakterze formalnym, aż do uchwalenia uchwały.

§ 20

Przewodniczący zarządza doręczenie radnym projektów uchwał, w terminie co najmniej 7 dni przed sesją.

§ 21

 1. Przewodniczący nadaje bieg uchwałodawczy projektom uchwał najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania, albo kieruje projekt do komisji, albo zwraca projekt projektodawcy zgodnie z regulaminem. Po upływie 3 dni roboczych Przewodniczący nie może zwrócić projektu uchwały projektodawcy. Jeżeli Przewodniczący nie nada biegu uchwałodawczego to projektodawca może złożyć projekt uchwały Zarządowi i komisji z uwzględnieniem § 16 regulaminu.
 2. Projekty uchwał nie spełniające wymogów formalnych, Przewodniczący zwraca projektodawcy, załączając pisemne uzasadnienie i wskazanie braków oraz wzywając pisemnie do uzupełnienia braków w ciągu 3 dni roboczych, pod rygorem odrzucenia projektu. Po każdym uzupełnieniu bieg 3 dniowego terminu rozpoczyna się od nowa.
 3. Projekty uchwał spełniające wymogi formalne, Przewodniczący kieruje do właściwych merytorycznie komisji i wyznacza równocześnie Przewodniczącego posiedzenia wspólnych Komisji.
 4. Komisje, do których skierowany został projekt, mogą obradować nad nim wspólnie. Komisje mogą zwrócić się do innych komisji z pisemnym wnioskiem o wyrażenie opinii do projektu lub jego części.
 5. Do szczegółowego rozpatrzenia projektu komisje mogą powoływać podkomisje.
 6. Podkomisja przedstawia komisji pisemne stanowisko o rozpatrzonym projekcie.
 7. Przy rozpatrywaniu projektów uchwał, komisje biorą pod uwagę opinie przedstawione przez inne komisje oraz radnych. Komisje mogą wysłuchiwać także opinii ekspertów zaproszonych przez komisje.
 8. Projekt uchwały dotyczący spraw finansowych wymaga opinii Komisji Budżetu, Mienia i Finansów.
 9. Komisje mogą obradować na posiedzeniach wyjazdowych.

§ 22

 1. Komisje, do których został skierowany projekt uchwały, przedstawiają wspólne lub odrębne stanowisko o tym projekcie.
 2. W posiedzeniu obowiązany jest brać udział projektodawca albo reprezentant projektodawców lub upoważniona przez niego osoba odpowiedzialna za należyte przedstawienie projektu uchwały komisjom i Sejmikowi.

§ 23

 1. Projekt z oznaczonym numerem druku kierowany jest na sesję.
 2. Projekt uchwały powinien zostać zaopiniowany przez właściwe komisje i Zarząd w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Przewodniczącego. W przypadku uchwał rodzących skutki finansowe wymagany jest podpis Skarbnika.
 3. Nie przedłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 opinii przez Zarząd lub komisje, nie wstrzymuje rozpatrzenia projektu na sesji, chyba że Sejmik postanowi inaczej.

§ 24

 1. Sejmik podejmuje uchwały w trybie jednego czytania, za wyjątkiem spraw określonych w § 25.
 2. Procedowanie projektu uchwały odbywa się na sesji, po wcześniejszym rozpatrzeniu projektu uchwały przez właściwe merytorycznie komisje i Zarząd.
 3. Podjęcie projektu uchwały na sesji obejmuje:

  1) wprowadzenie projektodawcy;
  2) prezentację stanowisk właściwych komisji, Zarządu, klubów;
  3) dyskusję nad projektem;
  4) zgłaszanie wniosków, uwag i propozycji poprawek;
  5) składanie przez referenta uchwały stosownych wyjaśnień, udzielanie odpowiedzi na postawione pytania, ustosunkowanie się do podniesionych kwestii, wyrażonych wątpliwości i poczynionych zastrzeżeń przez uczestników dyskusji, ustosunkowanie się do zgłoszonych poprawek;
  6) głosowanie nad projektem uchwały.
   
 4. Prawo zgłaszania poprawek przysługuje radnemu, Zarządowi, komisjom, klubom.

§ 25

 1. Sejmik w trybie dwóch czytań podejmuje uchwały dotyczące:

  1) Statutu;
  2) strategii rozwoju;
  3) Wieloletnich Programów Inwestycyjnych;
  4) przekształceń własnościowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
  5) zagospodarowania przestrzennego.
   
 2. Sejmik na wniosek podmiotów wymienionych w § 14 podejmuje uchwałę o trybie dwóch czytań w innych sprawach niż wymienione w ust. 1.
 3. W sprawach personalnych oraz rezolucji, deklaracji, apeli i stanowisk Sejmik podejmuje uchwały w trybie jednego czytania. Sprawy te nie wymagają opinii komisji.

§ 26

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały odbywa się na sesji, po wcześniejszym rozpatrzeniu projektu uchwały przez właściwe merytorycznie komisje.
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały na sesji obejmuje:

  1) wprowadzenie projektodawcy;
  2) prezentację stanowisk właściwych komisji, Zarządu, klubów;
  3) dyskusję nad projektem;
  4) zgłaszanie wniosków, uwag i propozycji poprawek;
  5) składanie przez referenta uchwały stosownych wyjaśnień, udzielanie odpowiedzi na postawione pytania, ustosunkowanie się do podniesionych kwestii, wyrażonych wątpliwości i poczynionych zastrzeżeń przez uczestników dyskusji, ustosunkowanie się do zgłoszonych poprawek.
   
 3. Prawo zgłaszania poprawek przysługuje radnemu, Zarządowi, komisjom, klubom.
 4. Wszystkie poprawki składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia pierwszego czytania.
 5. Przewodniczący kieruje złożone w trybie ust. 4 poprawki do właściwych merytorycznie komisji oraz do Zarządu.

§ 27

 1. Drugie czytanie projektu uchwały odbywa się na sesji, po wcześniejszym rozpatrzeniu projektu uchwały przez właściwe merytorycznie komisje.
 2. Drugie czytanie obejmuje:

  1) przedstawienie stanowisk komisji;
  2) przedstawienie stanowiska Zarządu;
  3) dyskusję nad poprawkami zgłoszonymi w terminie i trybie określonym w regulaminie;
  4) głosowanie nad projektem uchwały.

§ 28

 1. Porządek głosowania nad projektem jest następujący:

  1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony;
  2) głosowanie poprawek do poszczególnych części składowych, jeżeli poprawki zostały zgłoszone, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie bądź odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach;
  3) głosowanie projektu w całości w brzmieniu obejmującym przegłosowane poprawki.
   
 2. Przewodniczący może za zgodą Sejmiku odroczyć głosowanie nad całością projektu uchwały na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisami.
 3. Sejmik może postanowić poddanie projektu uchwały pod głosowanie w całości, łącznie z poprawkami, jeżeli nie zgłoszono w tym zakresie sprzeciwu.
 4. Sejmik może postanowić o odesłaniu projektu uchwały do komisji.

§ 29

Sejmik podejmuje z zachowaniem wymogów formalno - prawnych dla uchwał:

1) rezolucje - zawierające wezwanie określonej instytucji do podjęcia wskazanego jednorazowego działania;
2) deklaracje - zawierające zobowiązanie Sejmiku do określonego postępowania;
3) apele - zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania;
4) stanowiska - zawierające oświadczenie Sejmiku w określonej sprawie.

§ 30

 1. Uchwała powinna zawierać w szczególności:

  1) numer, datę i tytuł określający jej przedmiot;
  2) podstawę prawną;
  3) dokładną treść;
  4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały;
  5) termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania;
  6) ewentualne określenie, że uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
   
 2. Uchwały podpisuje Przewodniczący.
 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący prowadzący sesję.
 4. Na numer uchwały składają się: kolejny numer sesji (cyfry rzymskie), kolejny numer uchwały w danej kadencji (cyfry arabskie) oraz rok podjęcia uchwały (dwie ostatnie cyfry danego roku).
 5. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje we właściwej komórce organizacyjnej Urzędu.

§ 31

 1. Marszałek, w przypadkach określonych przepisami ustawy, przesyła w ciągu 7dni od podjęcia, organom nadzoru, a następnie zainteresowanym podmiotom tekst uchwalonej przez Sejmik uchwały.
 2. Teksty uchwał dostarcza się Radnym, w formie elektronicznej.
 3. Uchwały publikuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Uchwały publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego w ciągu 40 dni od dnia podjęcia.

Rozdział VI
Sesja Sejmiku
§ 32

 1. Sejmik obraduje na sesjach. Sesje mogą odbywać się w siedzibie organów województwa lub mieć charakter sesji wyjazdowych.
 2. Przewodniczący najpóźniej 7 dni przed planowaną sesją doręcza radnym zawiadomienie o dacie i proponowanym porządku obrad; Przewodniczący może również zaprosić instytucje lub osoby, których obecność uzna za zasadną. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 2 może ulec skróceniu do 3 dni.

§ 33

W sesji obowiązkowo uczestniczy Zarząd oraz Skarbnik. Skarbnik uczestniczy w sesjach z głosem oradczym.
§ 34

Sesje są jawne. Jawność sesji zapewnia się w szczególności poprzez:

 1. informowanie opinii publicznej o sesjach na stronie internetowej Województwa;
 2. umożliwienie prasie, radiu i telewizji sporządzania sprawozdań z przebiegu sesji;
 3. umożliwienie publiczności obserwowania obrad Sejmiku.

§ 35

 1. Porządek obrad sesji ustala Przewodniczący po konsultacji z Komisją Główną, najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem sesji.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad polegające na:

  1) wprowadzeniu nowego punktu obrad mogą składać w formie pisemnej, na ręce Przewodniczącego: komisje, kluby, grupy radnych liczące co najmniej 3 radnych nie później niż 7 dni przed planowanym terminem sesji;
  2) wycofaniu punktu z porządku obrad oraz zmianie kolejności mogą zgłaszać w formie pisemnej, na ręce Przewodniczącego: komisje, kluby oraz radni do rozpoczęcia sesji.
   
 3. Zarząd wnioski o zmianę porządku obrad może zgłaszać po otwarciu sesji do czasu przyjęcia porządku obrad.
 4. Każdy z wniosków o zmianę porządku obrad, który wpłynął do Przewodniczącego w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną sesją, Przewodniczący poddaje pod głosowanie na sesji. Wniosek musi zostać przyjęty bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku.

§ 36

 1. Sejmik rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku.
 2. Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka sesję.
 3. Otwarcie sesji następuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram (kolejny numer) sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego".
 4. Po otwarciu Przewodniczący:

  1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad;
  2) przedstawia porządek obrad oraz ewentualne wnioski o zmianę lub jego uzupełnienie, przekazane przez uprawnione podmioty;
  3) poddaje pod głosowanie ewentualne wnioski o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
   
 5. W porządku obrad sesji powinny znajdować się ponadto punkty:

  1) otwarcie sesji;
  2) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
  3) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał;
  4) interpelacje i zapytania Radnych;
  5) oświadczenia, wolne wnioski;
  6) Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między Sesjami i wykonania uchwał Sejmiku;
  7) zamknięcie sesji.
   
 6. Protokoły z obrad poprzedniej sesji są dostarczane radnym w wersji elektronicznej bez załączników wraz z zawiadomieniem o kolejnej sesji zwyczajnej.

§ 37

 1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
 2. Prawo udzielania głosu podczas sesji należy do prowadzącego obrady, według kolejności zgłoszeń.
 3. Przewodniczący czuwa nad przestrzeganiem powagi i porządku obrad w trakcie trwania posiedzenia.
 4. Przewodniczący może zwrócić uwagę radnemu, który w wystąpieniu swoim odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym, przywołaniem radnego "do rzeczy". Po dwukrotnym przywołaniu radnego "do rzeczy" Przewodniczący może odebrać przemawiającemu głos.
 5. Przewodniczący ma prawo przywołać radnego "do porządku", jeżeli zakłóca on porządek obrad.
 6. Przewodniczący ma prawo przywołać Radnego "do porządku" z zapisaniem do protokołu, jeżeli dopuścił się on rażącego naruszenia porządku obrad.
 7. Prowadzący obrady może udzielić głosu osobom spoza Sejmiku, jeżeli nikt z radnych nie zgłosi sprzeciwu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący zarządza głosowanie.

§ 38

 1. Przemówienia radnych w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 10 minut, z zastrzeżeniem ust. 2, z wyjątkiem wystąpień klubowych i komisji, które nie mogą przekraczać 20 minut.
 2. O przedłużeniu czasu przemówienia decyduje Przewodniczący.
 3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie mają zastosowania w debatach nad:

  1) budżetem;
  2) absolutorium;
  3) strategią;
  4) każdą inną sprawą, jeżeli tak zadecyduje Sejmik, zwykłą większością głosów na zgłoszony wniosek formalny.

§ 39

 1. W czasie rozpatrywania projektu uchwały Przewodniczący udziela głosu w kolejności:

  1) przedstawicielowi projektodawcy (referentowi);
  2) przedstawicielom klubów;
  3) przedstawicielom komisji, które opiniowały projekt uchwały;
  4) przedstawicielowi Zarządu.

  Następnie otwiera dyskusję nad projektem.
   
 2. W trakcie dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionym przypadku może udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący obrad udziela głosu referentowi, m.in. w celu ustosunkowania się do zgłoszonych poprawek, a następnie zamyka dyskusję.
 4. Wnioski dotyczące zmiany treści projektu uchwały, radny zgłasza na piśmie Przewodniczącemu.
 5. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili do czasu zarządzenia głosowania można zabierać głos tylko w przypadkach określonych w § 40 ust. 1 oraz zgłoszenia wniosku o przerwę przez klub.
 6. Przewodniczący może z własnej inicjatywy zarządzić przerwę na posiedzenie Zarządu lub komisji.

§ 40

 1. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu w dyskusji w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego dotyczącego w szczególności:

  1) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia Sejmiku;
  2) ograniczenia jawności obrad;
  3) zarządzenia głosowania jawnego imiennego;
  4) odesłania projektu uchwały do projektodawcy lub do komisji;
  5) odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu;
  6) reasumpcji głosowania przez ponowne głosowanie;
  7) ponownego przeliczenia głosów;
  8) sprawdzenia listy obecności;
  9) zamknięcia listy zgłoszonych do dyskusji;
  10) przerwania dyskusji;
  11) zarządzenia przerwy;
  12) sprawdzenie i stwierdzenie kworum;
  13) zniesienia ograniczenia czasowego przemówień radnych w dyskusji nad punktem obrad, o którym mowa w § 38;
  14) zmiany lub uzupełnienie porządku obrad;
  15) ograniczenie czasu wystąpień mówców;
  16) zakończenie wystąpień;
  17) przestrzeganie regulaminu obrad.
   
 2. Sejmik rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
 3. Wniosków o stwierdzenie kworum nie poddaje się pod głosowanie.
 4. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny, pozostający w związku z daną sprawą nie może być zgłoszony ponownie w czasie tej samej sesji.
 5. Wnioski o głosowanie bez dyskusji i zamknięcie dyskusji nie mogą dotyczyć przeprowadzenia referendum wojewódzkiego, uchwały budżetowej i zmian w budżecie, strategii rozwoju województwa, programów wieloletnich, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdań finansowych województwa, sprawozdań z wykonania programów wieloletnich, półrocznych sprawozdań z działalności Zarządu, udzielenia absolutorium, uchwalania Statutu i zmian w Statucie, współpracy zagranicznej oraz wszystkich spraw personalnych.
 6. W przypadku, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Sejmik może dokonać reasumpcji głosowania. Sejmik rozstrzyga o reasumpcji na wniosek Przewodniczącego Sejmiku, lub radnego zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
 7. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego oraz głosowania tajnego.
 8. Reasumpcja głosowania oznacza równocześnie unieważnienie poprzedniego głosowania w tej sprawie.

§ 41

 1. Wszystkie głosowania Sejmiku są jawne. Z wyjątkiem, gdy ustawa stanowi inaczej.
 2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i z zastosowaniem techniki elektronicznej.
 3. W razie braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, Przewodniczący obradom może zarządzić głosowanie przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez wskazane osoby.
 4. Głosowanie jawne imienne odbywa się w następujący sposób:

  1) w celu przeprowadzenia głosowania Sejmik powołuje komisję skrutacyjną składającą się z 3-5 osób;
  2) radni w porządku alfabetycznym, wyczytywani przez Przewodniczącego obradom lub wskazanego przez niego radnego, oddają swój głos, który wyczytujący powtarza do stenogramu;
  3) przy użyciu kart do głosowania opatrzonych imieniem i nazwiskiem radnego wrzucanych do przygotowanej w tym celu urny. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje komisja skrutacyjna.
   
 5. Wyniki głosowania jawnego imiennego Przewodniczący ogłasza na podstawie przedstawionego przez komisję skrutacyjną protokołu.

§ 42

 1. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach określonych ustawą.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Sejmiku.
 3. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Sejmik spośród radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera Przewodniczącego Komisji.
 4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona kandydatów zgłaszanych na funkcję, dla obsadzenia której zostało zarządzone głosowanie.
 5. Kandydatury umieszcza się w porządku alfabetycznym.
 6. Jeżeli na karcie do głosowanie znajdują się nazwiska dwóch lub więcej kandydatów, to przy nazwisku każdego z kandydatów umieszcza się jeden pusty kwadrat.
 7. Jeżeli na karcie do głosowanie znajduje się tylko nazwisko jednego kandydata, to po lewej stronie umieszcza się trzy puste kwadraty: "za", "przeciw", "wstrzymuję się".
 8. Głosowanie tajne odbywa się w ten sposób, że każdy Radny wywołany w porządku alfabetycznym, odebrawszy od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, dokonuje wyboru w miejscu zapewniającym tajność głosowania.
 9. Radny dokonuje wyboru stawiając znak "X" w jednym z kwadratów przy nazwisku wskazanego przez siebie kandydata albo w kratce "za", albo w kratce "przeciw", albo w kratce "wstrzymuję się".
 10. Kart do głosowania nie można sporządzić więcej, niż wynosi ustawowy skład Sejmiku. Rozliczenie kart sporządzonych i wydanych komisja odnotowuje w protokole.
 11. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "X" w większej ilości kratek, niż wynika to z przedmiotu głosowania lub nie postawiono go w żadnej.
 12. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.
 13. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
 14. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu z sesji wraz z kartami do głosowania.

§ 43

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
 2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał, co najmniej o 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
 3. Bezwzględna większość ustawowego składu Sejmiku oznacza liczbę całkowitą, głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Sejmiku, a zarazem tej połowie najbliższą.
 4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

§ 44

 1. Przebieg sesji utrwalany jest na odpowiednim nośniku.
 2. Z przebiegu sesji sporządza się protokół, który stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
 3. Protokół z sesji winien zawierać:

  1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał;
  2) stwierdzenie prawomocności uchwał;
  3) ustalony porządek obrad;
  4) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji;
  5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
  6) czas trwania posiedzenia;
  7) inne sprawy wskazane przez Przewodniczącego do odnotowania;
  8) podpisy Przewodniczącego i protokolanta.
   
 4. Radny oraz każdy uczestnik sesji biorący udział w dyskusji może zgłosić zastrzeżenia lub poprawkę do protokołu, nie później jednak niż do chwili rozpoczęcia kolejnej sesji.
 5. O uwzględnieniu zastrzeżeń lub poprawki do protokołu rozstrzyga Przewodniczący, po odsłuchaniu fragmentu z odpowiedniego nośnika i wyjaśnień protokolanta.
 6. Protokół, podlega przyjęciu na następnej sesji Sejmiku.
 7. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisem Przewodniczący oraz protokolant.
 8. Protokoły wraz z załącznikami ewidencjonuje się i przechowuje we właściwej komórce organizacyjnej Urzędu.
 9. Odpowiednie nośniki elektroniczne będące podstawą sporządzenia protokołu przechowuje się przez okres 5 miesięcy.

Rozdział VII
Zasady wykonywania uchwał Sejmiku
§ 45

 1. Sejmik w swej uchwale decyduje o sposobie jej wykonania.
 2. Sejmik może powierzyć Zarządowi decyzję o sposobie wykonania uchwały.

§ 46

Określenie przez Zarząd sposobu wykonania uchwały Sejmiku obejmuje w szczególności:

1) ustalenie terminu wykonania uchwały;
2) określenie środków niezbędnych do wykonania uchwały;
3) wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za wykonanie uchwały.

§ 47

 1. Zarząd składa Sejmikowi sprawozdanie z wykonania uchwał Sejmiku w formie informacji na każdej sesji.
 2. Zarząd składa Sejmikowi sprawozdanie z wykonania budżetu dwa razy do roku z tym, że sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze składa nie później niż do 31 sierpnia każdego roku.

Rozdział VIII
Interpelacje, zapytania
oświadczenia i wnioski Radnych
§ 48

Radnym przysługuje prawo składania interpelacji, zapytań, oświadczeń i wniosków.

 1. Radny składa interpelacje w sprawach zasadniczych dla Województwa związanych z:

  1) wykonywaniem uchwał Sejmiku;
  2) wykonywaniem zadań przez Zarząd, Urząd i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
  3) innymi sprawami związanymi z działalnością i funkcjonowaniem Województwa.
   
 2. Interpelacja powinna zawierać:

  1) krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji;
  2) wynikające z tego pytania, wnioski lub postulaty.
   
 3. Niewypełnienie wymogów ust. 2 nie ma wpływu na bieg rozpatrzenia i załatwienia interpelacji.

§ 49

 1. Interpelacje składane są na ręce Przewodniczącego wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Radny może wygłosić złożoną interpelację na sesji w punkcie interpelacje.
 3. Przewodniczący udziela głosu w punkcie interpelacje według kolejności zgłoszeń na liście interpelacji.
 4. Przewodniczący niezwłocznie kieruje interpelacje według właściwości.
 5. Prowadzący obrady może udzielić głosu interpelowanemu co nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na piśmie.
 6. Marszałek winien udzielić odpowiedzi pisemnej najdalej w ciągu 30 dni, gdy załatwienie sprawy leży w kompetencji Marszałka, Zarządu lub Urzędu a w pozostałych przypadkach niezwłocznie po uzyskaniu informacji.
 7. W przypadku gdy interpelujący uzna odpowiedź za niewystarczającą może wnosić o ponowne rozpatrzenie interpelacji. W razie zaistnienia ponownie takiego faktu, interpelacja oraz odpowiedzi mogą stać się na wniosek radnego przedmiotem debaty na sesji lub przedmiotem badania przez Komisję Rewizyjną.
 8. Decyzję o przeprowadzeniu debaty podejmuje Sejmik na wniosek radnego. Debata powinna odbyć się na najbliższej sesji.

§ 50

Interpelacje radnych i udzielone na nie odpowiedzi zamieszcza się na stronie internetowej Województwa.

§ 51

 1. Zapytanie składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów Województwa, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
 2. Odpowiedź na zapytanie powinna być udzielona ustnie na sesji lub pisemnie w ciągu 14-tu dni od daty zapytania.

§ 52

 1. Każdy radny ma prawo składania oświadczeń w celu przedstawienia poglądów na dany temat dotyczący działalności Województwa.
 2. W sprawach oświadczeń nie przeprowadza się dyskusji.

§ 53

 1. Każdy radny ma prawo zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach a zwłaszcza dotyczących działalności Województwa.
 2. Na wniosek radnego Zarząd udziela odpowiedzi w terminie nie późniejszym niż 30 dni.

Rozdział IX
Komisje Sejmiku
§ 54

 1. Sejmik powołuje komisje określone w Statucie Województwa, w celu sprawnego i terminowego wykonywania swych zadań.
 2. Komisje są powoływane jako stałe lub doraźne.

§ 55

 1. Pracą komisji kieruje Przewodniczący, wybierany i odwoływany przez Sejmik.
 2. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia Przewodniczący Sejmiku na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.
 3. Sejmik w drodze odrębnej uchwały wybiera ze swego grona skład osobowy poszczególnych komisji.
 4. Radny winien być członkiem co najmniej dwóch komisji stałych. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej.
 5. Wiceprzewodniczących poszczególnych komisji powołuje komisja spośród składu danej komisji.
 6. W przypadku trwającej dłużej nieobecności Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie komisji i przewodniczyć jego obradom.
 7. W składzie osobowym komisji może być najwyżej 1/3 ustawowego składu Sejmiku.
 8. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Komisji z pełnionej funkcji lub jego odwołania, Sejmik wybierze nowego Przewodniczącego Komisji na najbliższej Sesji, a do tego czasu funkcję Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący.

§ 56

 1. Sejmik może powołać komisję doraźną do wykonania określonych czynności.
 2. Komisja doraźna może być powołana na określony czas lub do wykonania wskazanego zadania.
 3. Uchwała o powołaniu komisji doraźnej winna określić:

  1) skład osobowy;
  2) przedmiot działania;
  3) czas funkcjonowania, jeżeli jest wskazany lub cel, który ma osiągnąć, w przypadku powołania do wykonania wskazanego zadania.
   
 4. Do wyboru składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji stosuje się przepisy § 55.
 5. Komisja doraźna składa Sejmikowi sprawozdania ze swojej działalności po upływie czasu na jaki została powołana lub po wykonaniu określonego zadania, a także raz w roku.

§ 57

 1. Komisje obradują na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia komisji mogą odbywać się w siedzibie organów Województwa lub mieć charakter posiedzeń wyjazdowych, o czym decyduje Przewodniczący Komisji.
 3. Komisje działają na podstawie rocznego planu pracy uchwalonego przez Sejmik oraz wykonują zadania zlecone przez Sejmik.
 4. Posiedzenia komisji odbywają się zgodnie z przyjętym przez komisję rocznym planem pracy, ustalonym najpóźniej na pierwszym posiedzeniu komisji w roku objętym planem.
 5. Przyjęty plan pracy komisja przekazuje Przewodniczącemu.
 6. Komisja może w ciągu roku dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
 7. W pierwszym roku danej kadencji, komisja przyjmuje plan pracy na pierwszy rok w ciągu trzech miesięcy od dnia pierwszego posiedzenia.
 8. Na zakończenie roku komisja sporządza informację o swojej działalności i składa ją na ręce Przewodniczącego do końca pierwszego kwartału roku następnego.
 9. Na zakończenie kadencji Sejmiku, komisja sporządza sprawozdanie ze swojej działalności. Na wniosek komisji Przewodniczący umieszcza sprawozdanie w porządku obrad sesji.

§ 58

Do zadań komisji stałych w zakresie przedmiotu działalności, do których zostały powołane, należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał;
2) składanie wniosków do Marszałka i Zarządu;
3) ocena informacji i sprawozdań składanych przez Marszałka, Zarząd, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne lub inne podmioty zobowiązane;
4) inicjowanie działań Sejmiku w przedmiocie działalności Komisji;
5) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Sejmik, Przewodniczącego lub inny uprawniony podmiot;
7) kontrola wykonania uchwał i wniosków dotyczących działalności komisji.

§ 59

 1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

  1) przewodniczy posiedzeniom;
  2) opracowuje projekty planów pracy Komisji;
  3) ustala terminy oraz porządek posiedzeń;
  4) koordynuje przygotowanie posiedzeń;
  5) zapewnia członkom komisji otrzymanie w odpowiednim czasie, należycie przygotowanych materiałów;
  6) wyznacza osoby referujące na posiedzeniach komisji;
  7) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem porządku podczas posiedzeń komisji;
  8) reprezentuje komisję.
   
 2. Przewodniczący Komisji, opracowując projekt rocznego planu pracy komisji oraz ustalając porządek posiedzenia, bierze pod uwagę wnioski Sejmiku, Przewodniczącego, Marszałka, Zarządu, klubów oraz poszczególnych radnych.

§ 60

 1. Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.
 2. Posiedzenia odbywają się w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Komisji w doręczonym radnym zawiadomieniu.
 3. Zawiadomienie o posiedzeniu komisji zawiera proponowany porządek posiedzenia.
 4. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia komisji Przewodniczący Komisji zawiadamia członków komisji, Marszałka, Przewodniczącego oraz inne zainteresowane osoby i instytucje, co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 5. Proponowany przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia komisji podlega przyjęciu przez komisję. W trakcie trwania posiedzenia komisja może dokonywać uzupełnień i zmian w przyjętym porządku posiedzenia.

§ 61

 1. W posiedzeniu komisji z prawem głosowania uczestniczą tylko radni członkowie komisji.
 2. W posiedzeniu komisji z prawem zabierania głosu uczestniczą radni, członkowie Zarządu, Skarbnik, a także osoby, o których mowa w ust. 3.
 3. Przewodniczący Komisji może wystosować zaproszenia imienne do osób, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 62

 1. Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenia komisji w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia pisemnego wniosku przez Zarząd, lub 1/4 ogólnej liczby członków komisji.
 2. Do wniosku o zwołanie posiedzenia w trybie określonym w ust. 1 wnioskodawca musi dołączyć proponowany porządek posiedzenia.
 3. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego Komisji w terminie określonym w ust.1 posiedzenie zwołuje wnioskodawca.

§ 63

 1. Posiedzenia komisji są jawne. Ograniczenia jawności mogą wynikać z ustaw.
 2. Posiedzenia komisji są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa ogólnej liczby członków komisji.
 3. Opinie, wnioski, stanowiska i inne rozstrzygnięcia komisja podejmuje w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie ręki, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków komisji. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

§ 64

 1. Przewodniczący Komisji przedstawia opinie, wnioski, stanowiska i inne rozstrzygnięcia podjęte przez komisję Przewodniczącemu ,natomiast Zarządowi są przedstawione wszystkie decyzje komisji powodujące skutki finansowe dla budżetu Województwa.
 2. Marszałek w ciągu 21 dni obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na wniosek komisji, jeżeli sprawa leży w jego kompetencji. W pozostałych przypadkach przesyła go odpowiednim organom lub instytucjom jednocześnie informując Przewodniczącego Komisji o podjętych działaniach. Po uzyskaniu odpowiedzi Marszałek niezwłocznie przekazuje ją komisji za pośrednictwem Przewodniczącego.

§ 65

 1. Komisje zobowiązane są do wzajemnego informowania o sprawach będących przedmiotem ich wspólnego zainteresowania, poprzez:

  1) wspólne posiedzenia;
  2) udostępnianie posiadanych opracowań i analiz;
  3) powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów.
   
 2. Komisje obradujące wspólnie przyjmują opinie, wnioski, stanowiska i inne rozstrzygnięcia, w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej liczby członków każdej z uczestniczących w posiedzeniu komisji.
 3. Wspólne posiedzenie komisji prowadzi Przewodniczący jednej z komisji - upoważniony przez Przewodniczącego Sejmiku.
 4. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji podpisuje Przewodniczący Komisji prowadzący posiedzenie.

§ 66

 1. Komisja może ze swojego składu powoływać podkomisję, określając jej skład, zakres działania oraz czas na jaki została powołana lub zadanie, jakie ma wykonać. Komisja ta wskazuje jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Podkomisja ulega rozwiązaniu po upływie wskazanego czasu lub wykonaniu wskazanego zadania.
 2. W skład podkomisji wchodzi nie mniej niż 3 członków Komisji.
 3. O powołaniu podkomisji, Przewodniczący Komisji informuje pisemnie Przewodniczącego oraz Marszałka.

§ 67

 1. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół w formie pisemnej, który zawiera:

  1) datę i miejsce posiedzenia;
  2) wskazanie Przewodniczącego Komisji lub innej osoby prowadzącej posiedzenie;
  3) porządek obrad;
  4) stwierdzenie, że komisja władna jest do podejmowania rozstrzygnięć;
  5) podjęte przez komisję opinie, wnioski, stanowiska i inne rozstrzygnięcia;
  6) wniesione przez komisję poprawki do projektów uchwał;
  7) wyniki głosowań;
  8) zdania odrębne radnych, jeżeli zostały zgłoszone;
  9) podpis Przewodniczącego oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół.
   
 2. Do protokołu z posiedzenia komisji dołącza się:

  1) zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia;
  2) porządek obrad posiedzenia;
  3) projekty uchwał oraz inne materiały źródłowe;
  4) zaproszenia dla osób i instytucji;
  5) podpisaną listę obecności;
  6) inne dokumenty dotyczące spraw rozpatrywanych przez komisję.
   
 3. Na wniosek Przewodniczącego Komisji lub radnego - członka komisji umieszcza się w protokole zacytowaną wypowiedź tej osoby.
 4. Każdy członek komisji ma prawo wnieść na piśmie uwagi do protokołu przed jego przyjęciem przez komisję.
 5. Protokół z posiedzenia komisji przyjmuje się na kolejnym posiedzeniu.
 6. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji.
 7. Protokół stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu posiedzenia.

§ 68

 1. Komisje, do których skierowany został projekt uchwały, przedstawiają Sejmikowi stanowisko o tym projekcie.
 2. W stanowisku Komisje przedstawiają wniosek o:

  1) przyjęcie projektu bez poprawek;
  2) przyjęcie projektu z określonymi poprawkami;
  3) odrzucenie projektu.
   
 3. Pisemne wnioski i propozycje poprawek odrzucone przez komisje zamieszcza się w sprawozdaniu jako wnioski mniejszości na żądanie wnioskodawcy.

§ 69

 1. Powołane przez Sejmik Komisje mogą delegować swoich członków do wybranych krajów w celu nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń.
 2. W sprawach nie objętych zakresem działania żadnej komisji o składzie delegacji decyduje Komisja Główna.
 3. Szczegółowe zasady zostaną ustalone w odrębnej uchwale.

Rozdział X
Komisja Rewizyjna
§ 70

 1. Sejmik kontroluje działalność Zarządu oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku oraz radnych będących członkami Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Województwa i występuje z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
 4. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecane przez Sejmik.
 5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez Sejmik.
 6. Komisja Rewizyjna kontroluje wszystkie podmioty, w których Województwo ma ponad 50 % udziałów lub akcji.

§ 71

 1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
 2. Sejmik wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w łącznej liczbie 7, w tym zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Sejmik.
 4. Komisja Rewizyjna przedstawia Sejmikowi projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 15 lutego roku, którego dotyczy ten plan.
 5. Za zgodą Sejmiku Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.

§ 72

 1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
 2. Sekretarz Komisji sporządza z jej posiedzenia protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji.
 3. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
 4. Komisja Rewizyjna, za zgodą Przewodniczącego, może korzystać z opinii i ekspertyz rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

§ 73

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę kryteria zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z 2 do 5 członków Komisji. Przewodniczący Komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając w nim zakres kontroli.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
 4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

§ 74

 1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
 2. Członek Komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
 3. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.

§ 75

 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.
 2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
 3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 76

 1. Zespół kontrolny, w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej.
 2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarządu a także do Przewodniczącego wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
 3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Sejmiku. Rozstrzygnięcie Sejmiku jest ostateczne.
 5. Komisja Rewizyjna przedstawia Sejmikowi sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Sejmik, wyników kontroli wykonania budżetu Województwa oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
 6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Sejmik przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli - okresowo raz na kwartał.

§ 77

Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony informacji niejawnych, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

ROZDZIAŁ XI
DOKUMENTACJA Z OBRAD SEJMIKU
§ 78

 1. Kancelaria Sejmiku sporządza z każdej sesji protokół.
 2. Protokoły wraz z załącznikami ewidencjonuje się i przechowuje we właściwej komórce organizacyjnej Urzędu.
 3. Odpowiednie nośniki elektroniczne będące podstawą sporządzenia protokołu przechowuje się przez okres 5 miesięcy.
 4. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
 5. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Sejmik uchwał, złożone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych , usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.
 6. Wyciągi z protokołu sesji Sejmiku oraz odpisy uchwał doręczane są tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań.

§ 79

 1. Uchwały Sejmiku podpisuje Przewodniczący.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący prowadzący sesję.

§ 80

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi, kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), dzień, miesiąc i rok podjęcia uchwały (cyframi arabskimi).

§ 81

 1. Kancelaria Sejmiku ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Sejmiku.
 2. Odpisy uchwał przekazuje się odpowiednio właściwym jednostkom.
 3. Urząd Marszałkowski prowadzi zbiór przepisów wojewódzkich dostępny do powszechnego wglądu.

§ 82

Przewodniczący przekazuje uchwały Marszałkowi najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zakończenia sesji.

ROZDZIAŁ XII
PRZEPIS KOŃCOWY
§ 83

 1. Sejmik uchwala Regulamin Sejmiku w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach dotyczących zasad i trybu działania Sejmiku, które nie zostały unormowane w Statucie i Regulaminie, Sejmik określa w odrębnych uchwałach.