Polskie Radio Rzeszów

radio rz„Polskie Radio Rzeszów"  powstała w roku 1952. Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie. Od ponad pół wieku  tworzy programy w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu. Emituje muzykę poważną, tworzy audycje literackie i formy udramatyzowane. W ramach swojej działalności prezentuje audycje kierowane do mniejszości narodowych i etnicznych uwzględniając ich potrzeby i osiągnięcia. Polskie Radio Rzeszów wspiera wszelkie aspekty życia publicznego, w tym działalności podkarpackich samorządów. Uczy samorządności, aktywnego udziału z życiu publicznym, pokazuje możliwości wyboru, przed jakim staje mieszkaniec naszej części Polski. Programy dotykają wszystkich spraw związanych z bieżącym rozwojem regionu – od gospodarki, przez naukę, politykę, religię, sprawy społeczne, prawne po muzykę, kulturę i sztukę oraz turystykę i sport. Publiczne medium regionalne jest zwierciadłem życia, poglądów i aspiracji mieszkańców.

Radio jako organizacja, jak i jej dziennikarze wielokrotnie włączali się w działania znacznie wykraczające poza ustawowy obszar działania. Działania te dotyczyły m.in. akcji charytatywnych, które Radio Rzeszów organizowało samodzielnie lub we współpracy z różnymi instytucjami. Do najważniejszych należą:  „Pomóż dzieciom przetrwać zimę" oraz  wielokrotne aktywne uczestnictwo w renowacji nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, udzielanie patronatów medialnych i udostępnienie anteny dla stowarzyszeń prowadzących rozmaite akcje społeczne (m.in. kalendarz dziennikarski Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci).

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXVI/468/12 Polskie Radio Rzeszów" Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna otrzymało odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".