Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji: nr 8/19 z 27 maja 2019 r. oraz nr 9/19 z 3 czerwca 2019 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie propozycji wprowadzenia zmiany w statucie Muzeum – Zamek w Łańcucie.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjmującej treść umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LII/862/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi Łańcuckiemu Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
 9. Podjęcie stanowisk przez Komisje:

-   w sprawie zmniejszającej się subwencji oświatowej,

- w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o informację od Podkarpackiego Kuratora Oświaty na temat nadzoru pedagogicznego nad niepublicznymi szkołami policealnymi,

- w sprawie utrzymania dotychczasowej formy pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 1. Informacja na temat perspektyw rozwoju Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
 2. Sprawy różne.