Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 27 maja 2019r. o godz.9.30 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

 Porządek obrad przewiduje:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu
i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

3. Uchwała Nr 44/1111/19 Zarządu Województwa w Rzeszowie z dnia 14 maja 2019 w sprawie przedstawienia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa za rok 2018.

4. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez różne formy edukacji
i udostępniania tegoż dziedzictwa realizowana przez Centrum Kulturalne
w Przemyślu w 2019 r.

5. Informacja o stanie realizacji przez wojewódzkie samorządowe jednostki oświatowe projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i Programu Erazmus + w 2018 roku stan na 25 kwietnia 2019 r.

6. Sprawy różne.