Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al.  Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LIII/894/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej na rzecz Skarbu Państwa.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w prawo własności tych gruntów.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.
  6. Sprawy różne.