Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 24 maja  2019 r. o godz. 14.00 w sali nr 147  budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4, z następującą tematyką :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przecław.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Radymno.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w prawo własności tych gruntów.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LIII/894/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej na rzecz Skarbu Państwa.
  9. Przyjęcie Informacji Zarządu w sprawie realizacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
  10. Sprawy różne.