Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu  24 maja 2019r. o godzinie 11.00 w sali nr 147 w budynku  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 Porządek obrad przewiduje:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
 2017-2020”.

4. Informacja z realizacji Rocznego Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2018r.

5. Informacja o realizacji zadań z zakresu szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

6. Informacja PZŁ na temat gospodarki łowieckiej prowadzonej w województwie podkarpackim w 2018r.

7. Informacja o realizacji RPO polityki leśnej  państwa na terenie województwa podkarpackiego przez RDLP Krosno w 2018r.

8. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie nt. skali szkód wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry na terenie województwa  podkarpackiego w 2018r.

9. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym.

10. Sprawy różne.