Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godzinie 8.15 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 Porządek obrad przewiduje:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. /uchwała Zarządu z dnia 5 marca 2019r./

3. Zaopiniowanie projektu uchwały  zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/552/17  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie   uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. /uchwała Zarządu z dnia 12 marca 2019r./

4. Zaopiniowanie projektu uchwały  zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/552/17  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie   wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

6. Informacja na temat realizacji w 2018r. zadań przypisanych Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie w tym Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w  Rolnictwie Indywidualnym.

7. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego w 2018r. gminom i powiatom z tytułu ochrony gruntów rolnych.

8. Sprawy różne.