Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 9:30 w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
  3. Informacja nt. zakończenia realizacji Projektu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji.
  4. Sprawy różne.