Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. o  godz.14.00 w sali nr 147 budynku  Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4, z następującą tematyką:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego  na 2018 rok.
  2. Zaopiniowanie  projektu uchwały Sejmiku  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z udzieleniem bonifikaty niewydzielonego lokalu zlokalizowanego w budynku położonym w Sanoku przy ul. Piłsudskiego na rzecz Powiatu Sanockiego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Kiczury na rzecz Gminy Miasta Sanoka.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/463/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Sanockiemu z  budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2017-2019.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
  7. Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego.
  8. Sprawy różne.