Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w dniu 29 października 2018 r. o godz. 11:30 w sali 323 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al.  Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z udzieleniem bonifikaty niewydzielonego lokalu zlokalizowanego w budynku położonym w Sanoku przy  ul. Piłsudskiego na rzecz Powiatu Sanockiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Sanoku, przy ul.  Kiczury na rzecz Gminy Miasta Sanoka.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042. 
  6. Sprawy różne.