Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 października /poniedziałek/ 2018r. o godz. 9:00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu nr 50 z dnia 24 września 2018r. z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XXVI/463/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016t. w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w latach  2017 – 2019.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy wpisanych do rejestru zabytków, położonych  na obszarze województwa podkarpackiego.
  4. Korekta informacji o przebiegu wykonania  za I półrocze 2018r. planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi  Województwa.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Podkarpackiego na rok szkolny 2017/2018.
  6. Informacja nt. Prezentacja innych projektów artystycznych realizowanych przez Filharmonię Podkarpacką im. A. Malawskiego w Rzeszowie, w tym: spektakle słowno – muzyczne, rozrywkowe, jazzowe, itp. w latach 2017 do 2018”.
  7. Prezentacja koncepcji architektonicznej Podkarpackiego Centrum Nauki.
  8. Sprawy różne.