Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 maja /poniedziałek/ 2018r. o godz. 8:30 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Przyjęcie protokołu Nr 46 z dnia 23 kwietnia  2018r. z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w ramach Programu Erasmus +.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w ramach Programu Erasmus +.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa.

5.Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwem Podkarpackim.

6.Uchwała Nr 427//8904/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2017.

7.Informacja o stanie realizacji przez wojewódzkie samorządowe jednostki oświatowe projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 i Programu Erasmus+ w 2018 roku stan na 20 kwietnia 2018r.

8.Sprawy różne.