Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018r. o godz. 11.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

 

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie   określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Długoterminowych.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  4. Informacja na temat wsparcia spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego udzielanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.
  5. Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa na terenie województwa podkarpackiego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
  6. Informacja o realizacji zadań z zakresu szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.
  7. Informacja Polskiego Związku Łowieckiego na temat gospodarki łowieckiej prowadzonej w województwie podkarpackim w 2017r.
  8. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie nt. skali szkód wyrządzanych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry na terenie województwa podkarpackiego w 2017r.
  9. Sprawy różne.