Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku  Województwa Podkarpackiego, w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 12:45 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł.Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Muzeum – Zamek w Łańcucie na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych w Markowej.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie konieczności zwolnienia z opłat lub obniżenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XIX/338/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie  powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej  z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 1404 R)”.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2042.
  6. Sprawy różne.