Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017r. w sali 147 o godz.10:00 w  budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie       zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 -2042.
  3. Zapoznanie się       z Uchwałą Zarządu Województwa podkarpackiego w Rzeszowie Nr 379/7966/17 z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie opinii i wniosków komisji sejmikowych i Radnych dotyczących projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie       wyrażenia zgody na nabycie akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/463/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w latach       2017 – 2019.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/338/16 SWP z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn..”Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 1404).
  7. Sprawy różne.