Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017r. o godz. 10:00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Rady Gminy Jaśliska o wprowadzenie zmian do uchwały nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Rady Gminy Jaśliska o wprowadzenie zmian do uchwały nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.
  4. Informacja na temat produktów tradycyjnych z terenu województwa podkarpackiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  5. Plan działalności WFOŚiGW w Rzeszowie na 2018r. wraz z rocznym planem finansowym.
  6. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2016r.
  7. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
  8. Sprawy różne.