Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiegoi odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 r. o godz.10.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Przyjęcie protokołów nr 13,14,15.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jodłowa.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Baranów Sandomierski.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaniechania planów wykonania suchego zbiornika przeciwpowodziowego i podjęcia działań na rzecz kontynuacji realizacji budowy zbiornika retencyjnego „Kąty-Myscowa”
5. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze środków ochrony gruntów rolnych.
6. Informacja na temat produktów tradycyjnych z terenu województwa podkarpackiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7. Plan działalności WFOŚiGW w Rzeszowie na 2016r. wraz z rocznym planem finansowym.
8. Informacja na temat stanu środowiska w województwie podkarpackim w 2014r.
9. Sprawy różne.