Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz.9.30 w sali 150 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 26 października 2015r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dla Gminy Rymanów dotacji na zadanie własne służące zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/73/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023”.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
9. Sprawy różne.