Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym przez Internet. 

Porządek obrad przewiduje:

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji  
z Budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Krasne na realizację zadania inwestycyjnego w 2020 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I”.

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”.

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
w Lubaczowie).

5.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie umowy najmu powierzchni 219,05 m2 w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

6.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się  
w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie dla Przedsiębiorstwa Geodezyjnego SmartMap.

7.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

8.     Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/357/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku ze zmianami.

9.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

10.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2045.

11.     Sprawy różne.