Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa  Podkarpackiego, które  odbędzie się  w dniu 25 listopada  2019 r.  o  godz.  14.00  w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4,  z następującą tematyką :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Województwa Podkarpackiego instrumentem płatniczym.
  4. Przyjęcie Planu pracy Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
  6. Sprawy różne.

Dodatkowo :

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” w ramach RPO WP 2014-2020,

-  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do realizacji projektu konkursowego, jako partner w ramach PO WER 2014-2020 nr  naboru POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19.