Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 października  2019 r. o godz. 9.00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia  30 września  2019 r.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w  sprawie wyrażenia woli przystąpienia  do realizacji projektu pn. ”Podkarpacie Uczy  Cyfrowo” przez Województwo  Podkarpackie /  Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach projektu grantowego „Lekcja: Enter” w obszarze osi priorytetowej III – cyfrowe  kompetencje społeczeństwa  działanie  3.1 „Działania  szkoleniowe na rzecz rozwoju  kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

3.Uchwała  Nr 84/2141/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie informacji o stanie realizacji zadań  oświatowych za rok szkolny 2018/20194.

4.Sprawy różne.

 

Pisma Rady Pedagogicznej Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Rzeszowie w sprawach:

– o poparcie stanowiska nauczycieli dotyczącego  osiemnastogodzinnej tygodniowej  liczby godzin obowiązkowego  wymiaru zajęć  dydaktycznych dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

– o podjęcie działań w sprawie  przyznania  podwyżek wynagrodzeń pracownikom administracji.