Komisja Karpacka

Komisja Karpacka

Komisja Karpacka

Podkarpacie leży w południowo - wschodniej części Polski na zewnętrznym przedpolu łuku Karpat Zachodnich i Wschodnich. Mając na uwadze położenie województwa istotna jest intensyfikacja współpracy transgranicznej i regionalnej, zaś jej wiodącymi tematami winny być kwestie Strategii Karpackiej, Konwencji Karpackiej oraz koordynacja wspólnych dziełań na szczeblu samorządów lokalnych. Karpaty dysponują istotnym potencjałem, chociaż nadal są regionem niedofinansowanym i słabo rozwiniętym. Infrastruktura i komunikacja oraz współpraca gospodarcza na poziomie samorządowym to kierunki, w których niezbędne jest umocnienie wspólnych działań. Istotną płaszczyzną w ramach zagadnień karpackich winny być również rolnictwo, ochrna przyrody, turystyka oraz dziedzictwo kultury. Podkreślić trzeba konieczność stałej współpracy państw makroregionu karpackiego opartej na wspólnych wartościach, tradycji i interesach wynikających z naszego usytuowania w Europie.

 Przedmiot działań

funkcjonowanie Województwa Podkarpackiego w ramach Konwencji Karpackiej.

 

Zakres działań

koordynacja prac Radnych Województwa w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji

 

Skład osobowy

Wojciech Zając  - Przewodniczący Komisji 
Joanna Bril   - Członek Komisji 
Jacek Kotula - Członek Komisji 
Jerzy Borcz - Członek Komisji 
Jacek Magdoń - Członek Komisji