Artykuły

Katolicki Domu Kultury „Arka” w Racławicach

kdk arka

Katolicki Domu Kultury „Arka” w Racławicach – (założony 15 lutego 1996r.) jego głównym celem jest ewangeliczna inkulturacja i trwanie na straży kulturowego dziedzictwa poprzez min. animacje kultury lokalnej wsi Racławice, gminy miasta Niska i okolic w oparciu o tradycję, zwyczaje, przekaz i nowe formy, ochronę kultury rodzimej, pielęgnowanie wartości religijnych, moralnych, kulturalnych w służbie człowiekowi, w poszanowaniu jego godności, inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu, szukaniu sensu i wartości, doznaniu piękna i przezywaniu go wraz z innymi.
Do podstawowych zadań KDK „Arka” należy prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej związanej z wypełnianiem poprzez parafię funkcji kulturotwórczej. W zakres tych zadań wchodzi min.: Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, Klub Biblijny „Słowo Boże”, Biblioteka, Spotkania z literaturą, Spotkania z poezją religijną i patriotyczną, Wykłady, prelekcje, dyskusje, Chóry i grupy wokalne, Koła i kluby zainteresowań, Wystawy, Widowiska teatralne i taneczne, Koncerty, prezentacje, Festiwale i spotkania dzieci i młodzieży z różnych środowisk, inne formy kulturalne wypracowane w trakcie rozwoju działalności KDK

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XI/189/07 z 27.08.2007r. otrzymał odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.