Klauzula informacyjna - nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującym Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Województwo Podkarpackie z siedzibą przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
Obsługę Województwa Podkarpackiego prowadzi Urząd Marszałkowski.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk odbywa się w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 21 poz. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2018 poz. 913 ze zm.), oraz w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330 ze zm.), oraz art. 9 ust. 2 lit. e Rozporządzenia, a dotyczących jawności działalności organów województwa w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ogólnodostępne poprzez umieszczenie nagrań w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu województwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Mogą również być udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Administrator danych nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego. Jednak ze względu na transmisje prowadzone za pośrednictwem serwisu www.youtube.com mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi przez przepisy dotyczące archiwizacji w organach administracji publicznej.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2)
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie objętym rejestracją dźwięku jest dobrowolne (uzależnione od zabierania przez Panią/Pana głosu w trakcie sesji). Utrwalenie wizerunku przy użyciu kamery jest obowiązkiem ustawowym.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.